Ankestyrelsens principafgørelse D-24-08 om sygedagpenge – fritstilling – opsigelsesperiode

256

Resume:

En lønmodtager var ikke berettiget til sygedagpenge fra kommunen under fritstilling i opsigelsesperioden, idet der blev udbetalt fuld løn under sygdom fra tidligere arbejdsgiver til normal forfaldstid.

Love:

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 33, stk. 1_ nr_ 2

Sagsfremstilling:

Lønmodtageren var blevet sygemeldt den 7. november 2006. Under sygeperioden blev lønmodtageren opsagt med virkning fra den 30. april 2007. Lønmodtageren modtog løn under sygdom til og med den 30. april 2007 og var samtidigt fritstillet.

Lønmodtageren anmodede om sygedagpenge fra kommunen sammen med løn i fritstillingsperioden.

Kommunen oplyste, at det ikke var muligt at udbetale sygedagpenge efter lovens § 33 i opsigelsesperioden, selvom lønmodtageren var fritstillet.

Beskæftigelsesankenævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet gav som begrundelse, at retten til sygedagpenge fra kommunen først indtrådte, når udbetalingen af løn fra arbejdsgiver var ophørt.

Nævnet lagde vægt på, at lønmodtageren under fritstillingsperioden modtog løn fra tidligere arbejdsgiver.

Nævnet henviste endvidere til Principafgørelse D-14-94.

Sagen blev behandlet i principielt møde til belysning af sygedagpengeretten under fritstillingsperioden.

Afgørelse:

Lønmodtageren var ikke berettiget til sygedagpenge fra kommunen ved fritstilling i opsigelsesperioden.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at lønmodtagerens ret til sygedagpenge fra kommunen først indtrådte, når udbetalingen af løn under sygdom fra tidligere arbejdsgiver var ophørt, og hvor lønmodtageren stadig kunne anses for fuld uarbejdsdygtig.

Udvalget lagde vægt på, at lønmodtageren havde været sygemeldt siden den 7. november 2006, og at denne var blevet opsagt med virkning fra den 30. april 2007.

Endvidere blev der lagt vægt på, at lønmodtageren i opsigelsesperioden var blevet fritstillet og havde modtaget løn fra den tidligere arbejdsgiver.

Udvalget henviste til, at det fremgik af lovens § 33, stk. 1, nr. 2, at retten til sygedagpenge fra kommunen indtrådte fra lønmodtagerens 1. fraværsdag efter, at retten til sygedagpenge fra arbejdsgiver efter lovens kapitel 10 eller udbetaling af løn fra arbejdsgiver var ophørt.

Ankestyrelsen havde ligeledes fastslået ved Principafgørelse D-14-94, at pågældende først var berettiget til udbetaling af sygedagpenge fra kommunen efter udløbet af fritstillingsperioden, i hvilken pågældende modtog løn fra arbejdsgiver.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tiltrådte således beskæftigelsesankenævnets afgørelse.