Ankestyrelsens principafgørelse D-28-08 om sygedagpenge – konkret vurdering – refusion – uarbejdsdygtighed – bredere vurdering – professionelle sportsudøvere

256

Resume:

En sygemeldt i specielt erhverv skulle vurderes i forhold til sit uddannelses- og beskæftigelsesmæssige område, når sygdommen alene var hindrende i forhold til det specielle erhverv.

Det forhold, at der var tale om et specielt snævert erhvervsområde i form af professionel sportsudøver med fuldtidskontrakt i det konkrete tilfælde, kunne ikke anses for særlig grund til ikke at foretage en bredere vurdering.

Love:

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 7 og § 54

Sagsfremstilling:

En lønmodtager blev sygemeldt den 10. maj 2006 på grund af en knæskade. Lønmodtageren var ansat som professionel sportsudøver og var på skadestidspunktet ansat på fuldtid.

Kommunen traf den 28. marts 2007 afgørelse om stop af udbetaling af sygedagpenge/refusion med virkning fra den 10. april 2007. Begrundelsen var, at kommunen vurderede, at lønmodtageren ikke længere kunne anses for fuld uarbejdsdygtig ud fra en bredere vurdering, idet han på tidspunktet for afgørelsen ikke ville kunne genoptage sit nuværende arbejde, men ville kunne varetage et ikke knæbelastende arbejde.

Arbejdsgiveren klagede. Det blev anført i klagen, at lønmodtageren skulle passe sin genoptræning for at kunne komme tilbage til sit erhverv som professionel sportsudøver, og at han var fuldtidsansat og derfor ikke ville have mulighed for at påtage sig andet arbejde uden at bryde sin kontrakt.

Beskæftigelsesankenævnet ændrede kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at lønmodtageren på tidspunktet for kommunens afgørelse fortsat skulle anses for fuld uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Nævnet vurderede, at uarbejdsdygtigheden skulle foretages i henhold til hidtidig beskæftigelse som professionel sportsudøver, som den sygemeldte ikke på tidspunktet var i stand til at genoptage på grund af det helbredsmæssige.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen blev det anført, at det var kommunens opfattelse, at sygemeldte i et specielt erhverv skulle vurderes bredt, særligt når sygdommen alene var hindrende i forhold til det specielle erhverv, og der var derfor ikke grundlag for at undlade at foretage en bredere vurdering efter 3 måneder i henhold til lovens § 7, stk. 3, når der var tale om en kontraktansat sportsudøver.

Det var således kommunens opfattelse, at den sygemeldtes erhvervede kompetencer indenfor pågældende uddannelses- og beskæftigelsesområde kunne finde arbejdsmæssig anvendelse indenfor talrige arbejdsfelter, hvor knæproblemer var uden betydning.

Nævnet bemærkede ved genvurderingen, at den sygemeldte var professionel sportsudøver og ansat på kontrakt. Det var således nævnets vurdering, at den sygemeldte som professionel sportsudøver var at betragte som faglært, og at vurderingen af uarbejdsdygtighed skulle foretages i henhold til beskæftigelse som professionel sportsudøver.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis ved anvendelsen af reglen i sygedagpengelovens § 7, stk. 3.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at lønmodtageren ikke havde ret til sygedagpenge efter den 10. april 2007. Dette betød, at arbejdsgiveren heller ikke havde ret til refusion af sygedagpenge efter dette tidspunkt.

Udvalget fandt, at lønmodtageren ikke på tidspunktet for kommunens afgørelse kunne anses for fuldt uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Vurderingen skulle ske på grundlag af lønmodtagerens uddannelses- og beskæftigelsesmæssige område.

Udvalget var således enig med kommunen i, at en sygemeldt i specielt erhverv netop skulle vurderes i forhold til sit uddannelses- og beskæftigelsesmæssige område, når sygdommen alene var hindrende i forhold til specielt erhverv. Udvalget var således også enig i, at lønmodtagerens erhvervede kompetencer inden for det uddannelses- og beskæftigelsesmæssige område kunne finde arbejdsmæssig anvendelse inden for talrige arbejdsfelter, hvor knæproblem var uden betydning.

Retten til refusion til arbejdsgiver var en afledet ret. Arbejdsgiver var således alene berettiget til at få udbetalt de dagpenge, som lønmodtageren ellers ville have været berettiget til fra kommunen vedrørende samme arbejdsforhold.

Udvalget vurderede, at det forhold, at der var tale om et specielt snævert erhvervsområde i form af professionel sportsudøver med fuldtidskontrakt i det konkrete tilfælde, kunne ikke anses for særlig grund til ikke at foretage en bredere vurdering.

Udvalget havde herved ikke taget stilling til om kommunen på et tidligere tidspunkt kunne have vurderet lønmodtagerens uarbejdsdygtighed på et bredere grundlag.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede således beskæftigelsesankenævnets afgørelse.