Ankestyrelsens principafgørelse D-29-08 om sygedagpenge – beregningsgrundlag – selvstændig – årsopgørelse – medlemskab af arbejdsløshedskasse

256

Resume:

Dagpenge for sygefraværet som selvstændig erhvervsdrivende skulle beregnes på baggrund af oplysninger om indtægt ved selvstændig virksomhed i årsopgørelsen for seneste regnskabsår, selvom der ikke var påvist et overskud i dette år. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at der ikke var grundlag for at indhente oplysninger om medlemskab af A-kasse til brug for beregningsgrundlaget for sygedagpenge.

Love:

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 46

Bekendtgørelser:

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2006 om sygedagpenge – § 13 og § 14

Sagsfremstilling:

En selvstændig erhvervsdrivende havde anmodet om sygedagpenge fra 1. fraværsdag den 29. december 2006 og for den 10. januar 2007. På ansøgningen om sygedagpenge fremgik det, at ansøgeren var selvstændig inden for kontor og var selvforsikret fra 1. fraværsdag. Det var endvidere oplyst, at han ikke modtog sygedagpenge eller løn fra andet arbejdsforhold.

Kommunen traf afgørelse om, at beregningsgrundlaget for sygedagpenge ikke kunne ændres på baggrund af, at ansøgeren havde påbegyndt anden selvstændig virksomhed i 2005, idet kommunen lagde til grund, at ansøgeren havde været selvstændig erhvervsdrivende i hele 2005.

Det fremgik af sagen, at ansøgeren havde oplyst til kommunen, at han havde været selvstændig med udlejningsvirksomhed siden 2002/2003 og havde opstartet anden selvstændig virksomhed pr. 26. september 2005. Ansøgeren havde endvidere oplyst, at der af årsopgørelsen af 2005 fremgik, at der var lønindkomst på 266.000 kroner, som var fremkommet ved 8 måneders ansættelse. Yderligere var det oplyst, at han var ledig på dagpenge i en del af september måned, hvilket kunne ses af årsopgørelsen.

Ansøgeren gjorde endvidere gældende, at dagpengegrundlaget skulle fastsættes ud fra seneste årsopgørelse som lønmodtager og ikke ud fra en indkomst fra passiv virksomhed.

Kommunen fastholdt ved genvurderingen, at beregningsgrundlaget for sygedagpengene var årsopgørelsen fra 2005, idet ansøgeren blev betragtet som værende selvstændig i hele året, idet han havde haft udlejningsvirksomhed siden 2002 eller 2003.

Beskæftigelsesankenævnet hjemviste sagen til kommunen.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at kommunen skulle undersøge, hvilke konsekvenser ansøgerens medlemskab af en A-kasse for selvstændige kunne have med hensyn til eventuelt yderligere udbetaling af sygedagpenge ud over det beløb, der allerede var udbetalt som selvstændig for sygedagpengeperioden.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen blev det anført, at nævnet ikke havde henvist til andre regler end dem, som kommunen havde truffet afgørelse efter. Kommunen vurderede endvidere, at sygemeldtes eventuelle medlemskab af en arbejdsløshedskasse ingen betydning havde for beregningen af sygedagpenge, idet pågældende på sygemeldingstidspunktet var selvstændig erhvervsdrivende på fuld tid, hvilket også fremgik af nævnets afgørelse.

Kommunen henviste endvidere til, at selvstændige erhvervsdrivende ikke skulle oplyse om medlemskab af A-kasse på ansøgningen om sygedagpenge. Samtidigt modtog ansøgeren heller ikke supplerende arbejdsløshedsdagpenge på tidspunktet for sygemeldingen.

Det var således kommunens vurdering, at sygemeldtes medlemskab af en arbejdsløshedskasse alene ville have haft betydning, såfremt han ikke opfyldte beskæftigelseskravet på tidspunktet for sygemeldingen eller hvis han på tidspunktet for sygemeldingen modtog supplerende arbejdsløshedsdagpenge.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af betydningen af medlemskab af en A-kasse for selvstændige for vurderingen af beregningsgrundlaget for udbetaling af sygedagpenge til en selvstændig.

Afgørelse:

Ankestyrelsen Beskæftigelsesudvalg fandt, at beregningen af sygedagpengene alene skulle ske på baggrund af årsopgørelsen fra 2005, og at kommunen derfor ikke skulle indhente oplysninger om eventuelt medlemskab af A-kasse for selvstændige.

Ansøgerens dagpenge for sygefraværet den 29. december 2006 og 10. januar 2007 som selvstændig erhvervsdrivende skulle derfor beregnes på baggrund af oplysningerne om indtægt ved selvstændig virksomhed i årsopgørelsen for 2005, selvom der ikke var påvist et overskud.

Ansøgeren var således berettiget til 2/3 af den maksimale dagpengesats, da der ikke var dokumentation for en arbejdsfortjeneste som selvstændig erhvervsdrivende i 2005, der kunne berettige til en højere dagpengesats.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at ansøgeren havde oplyst, at han havde drevet selvstændig virksomhed i form af udlejningsvirksomhed siden 2002/2003. Det fremgik endvidere af årsopgørelsen fra 2003, 2004 og 2005, at der var drevet selvstændig virksomhed i form af udlejningsvirksomhed, og at der ved siden af havde været udført arbejde som lønmodtager. Det var oplyst, at ansøgeren den 26. september 2005 havde opstartet anden selvstændig virksomhed.

Udvalget havde endvidere lagt vægt på, at det fremgik af loven, at beskæftigelsesministeren fastsatte regler om beregning af sygedagpenge på grundlag af arbejdsfortjenesten ved selvstændig virksomhed, herunder anvendelsen af indtægtsoplysninger fra SKAT.

Af bekendtgørelsen til loven fremgik det, at personer, der havde indtægt ved selvstændig virksomhed havde ret til sygedagpenge på baggrund af arbejdsfortjenesten ved virksomheden. Som dokumentation for arbejdsfortjenesten anvendtes årsopgørelsen for det seneste regnskabsår på grund af indgivet selvangivelse. Hvis der kun var drevet selvstændig virksomhed i en kortere periode, således at selvangivelsen for et helt regnskabsår ikke var indgivet, anvendtes i stedet for enten seneste årsopgørelse som lønmodtager eller revisorattesteret regnskab for virksomheden.

Udvalget vurderede, at der ikke have været tale om udøvelse af selvstændig virksomhed i en kortere periode. Udvalget var derfor ikke enig med ansøgeren om, at det var lønmodtageroplysningerne fra årsopgørelsen fra 2004, der skulle bruges som beregningsgrundlag.

Udvalget var endvidere ikke enig med nævnet om, at medlemskab af en A-kasse for selvstændige i den konkrete sag havde betydning for beregningsgrundlaget.

Udvalget fandt, at medlemskab af A-kasse alene kunne have betydning ved opgørelsen af beskæftigelseskravet for en lønmodtager. Udvalget vurderede, at beskæftigelseskravet som selvstændig erhvervsdrivende var opfyldt.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede således beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Afgørelsen betød dog ikke, at ansøgeren skulle betale eventuelt yderligere udbetalte sygedagpenge tilbage.