Ankestyrelsens principafgørelse D-5-08 om oplysningsskema – for sen indsendelse – sygedagpenge

256

Resume:

Manglende opmærksomhed på fristen for at indsende oplysningsskemaet til kommunen var ikke en rimelig grund til at indsende oplysningsskemaet for sent. Retten til dagpenge bortfaldt derfor.

Det er uden betydning for afgørelsen, om overskridelsen af fristen konkret havde haft betydning for kommunens opfølgning i sagen.

Love:

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 11, stk. 2, § 11, stk. 3 og § 21, stk. 1, nr. 3

Sagsfremstilling:

Lønmodtageren blev sygemeldt fra den 19. februar 2007.

Kommunen bad hende i brev af 21. februar 2007 om at udfylde det vedlagte oplysningsskema og indsende det til kommunen senest den 1. marts 2007. Det var fremhævet i brevet, at sygedagpengene ville ophøre fra den 1. marts 2007, hvis skemaet ikke blev returneret til tiden.

Kommunen modtog først skemaet den 8. marts 2007.

I brev af 12. marts 2007 meddelte kommunen, at dagpengene var standset fra den 1. marts 2007. Dette gjaldt dog ikke, hvis lønmodtageren havde haft en rimelig grund til ikke at returnere skemaet rettidigt. Kommunen bad derfor om en forklaring på overskridelsen af fristen.

Lønmodtageren gjorde gældende, at hun ikke havde undladt at medvirke ved kommunens opfølgning. Hun havde været til rådighed for kommunen i enhver henseende, og kommunen havde kunnet træffe hende på et hvilket som helst tidspunkt.

Kommunen havde i forvejen de oplysninger, kommunen bad om i oplysningsskemaet. Hun havde kun ved en forglemmelse afleveret skemaet nogle dage for sent. Det virkede derfor helt ude af proportioner at fratage hende dagpengene. Dette gjaldt særligt under hensyn til, at kommunens opfølgnings- og kontrolarbejde efter en konkret vurdering ikke kunne siges at have lidt nogen skade ved forsinkelsen.

Kommunen fastholdt sin afgørelse om bortfald af dagpenge fra den 1. marts 2007.

Beskæftigelsesankenævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet beskrev baggrunden for dagpengelovens regler om opfølgning, herunder reglen om indsendelse af oplysningsskema. Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at kommunen i brev af 21. februar 2007 havde orienteret hende om, at manglende indsendelse af oplysningsskemaet ville medføre, at udbetalingen af dagpenge ville ophøre efter dagpengelovens § 21, stk. 1, nr. 3.

Konsekvenserne af den manglende returnering var fremhævet i en indrammet tekstboks nederst på brevet. Nævnet fandt derfor, at kommunen med tilstrækkelig tydelighed havde orienteret hende om, at undladelse af at indsende oplysningsskemaet ville medføre, at udbetalingen ville ophøre.

I klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg var det bl.a. anført, at hun gerne ville have taget stilling til, om det var uden betydning for afgørelsen, hvorvidt den manglende medvirken havde haft indflydelse på kommunens opfølgning.

Der var endvidere henvist til en dom fra Vestre Landsret af 21. juni 2007, som ikke var blevet anket af Ankestyrelsen.

Sagen blev behandlet i principielt møde til yderligere belysning af praksis for bortfald af dagpenge på grund af manglende medvirken i kommunens opfølgning.

Afgørelse:

Lønmodtageren havde ikke ret til dagpenge efter den 1. marts 2007.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at fristen for indsendelse af oplysningsskemaet var fastsat i loven.

Det betød, at for sen indsendelse af skemaet var manglende deltagelse i kommunens opfølgning. Dette medførte, at dagpengene bortfaldt, medmindre der var en rimelig grund til, at skemaet ikke blev indsendt rettidigt.

Ifølge forarbejderne til bestemmelsen om indsendelse af oplysningsskema skal den sygemeldte svare senest 8 dage efter kommunens afsendelse, medmindre andet aftales med kommunen. Hvis den sygemeldte ikke indsender oplysningsskemaet, tager kommunen ud fra en konkret vurdering stilling til, om sygedagpengene skal bortfalde. Er den sygemeldte ude af stand til at besvare skemaet, fx under indlæggelse, eller er der tale om, at alvorlig sygdom umuliggør udfyldelse af skemaet, vil sygedagpengene ikke bortfalde.

Beskæftigelsesudvalget fandt derfor ikke, at det havde været forudsat, at kommunen skulle foretage en individuel vurdering af, om det konkret havde haft betydning for opfølgningen i sagen, at skemaet ikke var blevet indsendt rettidigt.

Udvalget fandt ikke, at manglende omhu var en rimelig grund til ikke at indsende oplysningsskemaet rettidigt.

Udvalget lagde endvidere vægt på, at det var fremhævet i en indrammet tekstboks i kommunens brev af 21. februar 2007, at sygedagpengene ville ophøre fra den 1. marts 2007, hvis oplysningsskemaet ikke blev indsendt til tiden.

Vestre Landsrets dom af 21. juni 2007 kunne ikke føre til andet resultat. Denne dom drejede sig ikke om for sen indsendelse af oplysningsskemaet, men om udeblivelse fra en opfølgningssamtale, dvs. en anden form for manglende deltagelse i kommunens opfølgning. Beskæftigelsesudvalget anså alene denne dom som udtryk for, at der kunne være ganske særlige grunde, der bevirkede, at dagpengene ikke bortfaldt som følge af manglende medvirken i kommunens opfølgning.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tiltrådte således beskæftigelsesankenævnets afgørelse.