Ankestyrelsens principafgørelse F-2-08 om ansøgning – kontanthjælp – myndighedens pligt – videregivelse

256

Resume:

Der kunne ikke ses bort fra en ansøgning om kontanthjælp, selv om den var indgivet til kommunens Center for Jobformidling og ikke til Ydelsesservice. Borgeren havde en berettiget forventning om, at hans ansøgning blev registreret og videregivet til rette sted.

Love:

Forvaltningsloven – lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007 – § 7

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en mand, der henvendte sig i kommunens Center for Jobformidling den 24. juli for opstart af kontanthjælp for august. Han søgte samtidigt supplerende kontanthjælp for juli. Herefter mødte han i aktivering den 13. august og henvendte sig til kommunen den 15. august for at spørge til den manglende kontanthjælp.

Kommunen meddelte ved afgørelse af 31. august, at manden var berettiget til kontanthjælp fra den 30. august, hvor han henvendte sig i Ydelsesservice.

Beskæftigelsesankenævnet fandt, at manden var berettiget til udbetaling af kontanthjælp med virkning fra den 24. juli.

Kommunen klagede og ønskede en stillingtagen til, hvorvidt borgere på baggrund af nævnets afgørelse måtte antages at være fritaget fra at møde i Ydelsesservice for ansøgning om kontanthjælp. Dette til trods for at borgeren adskillige gange var orienteret om, at skulle rette henvendelse til Ydelsesservice for ansøgning om kontanthjælp. Kommunen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at Ydelsesservice, Jobcentre og Center for Jobformidling var fysisk adskilte enheder.

Nævnet bemærkede ved genvurdering af sagen, at der var tale om en konkret individuel vurdering af den orientering, som manden havde modtaget vedrørende betingelserne for ret til kontanthjælp.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvornår en ansøgning om kontanthjælp kunne anses for indgivet.

Afgørelse:

Ansøgning om kontanthjælp måtte anses for indgivet den 24. juli.

Det betød, at vurderingen af, om manden var berettiget til kontanthjælp, skulle foretages med virkning fra denne dato.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kom således til samme resultat som beskæftigelsesankenævnet.

Begrundelsen var, at det måtte antages, at manden den 24. juli ved henvendelsen til Center for Jobformidling fik en berettiget forventning om, at kommunen registrerede hans ansøgning om kontanthjælp.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at det fremgik af kommunens journalnotat af 24. juli, at ansøger havde henvendt sig i Center for Jobformidling for opstart af kontanthjælp for august, og at han søgte supplerende kontanthjælp for juli. Han mødte i aktivering den 13. august og henvendte sig til kommunen den 15. august for at spørge til den manglende kontanthjælp.

Beskæftigelsesudvalget fandt, at uanset hvor en borger henvender sig inden for en myndighed, er myndigheden forpligtet til, så vidt muligt, at videregive henvendelsen til rette sted.

Udvalget fandt derfor ikke, at der kunne ses bort fra ansøgningen om kontanthjælp, selv om den var indgivet til Center for Jobformidling og ikke til Ydelsesservice.