Ankestyrelsens principafgørelse L-1-08 om repatriering – reintegrationsbistand – ophør – pension

256

Resume:

Kommunen bevilgede en livslang reintegrationsbistand til en udlænding, som rejste tilbage til sit hjemland. 2 år senere oplyste udlændingen, at han nu fik statspension i hjemlandet.

Da pensionen oversteg reintegrationsbistanden, var udlændingen ikke længere berettiget til bistanden fra Danmark.

Love:

Lov om repatriering – lovbekendtgørelse nr. 4 af 5. januar 2006 – § 10

Sagsfremstilling:

Kommunen traf afgørelse om bevilling af reintegrationsbistand fra den 1. maj 2005 til en udlænding, der ville rejse tilbage til sit hjemland. Udlændingen havde valgt den livslange ydelse på 80 procent af reintegrationsbistanden.

Den 1. august 2007 udfyldte udlændingen Sikringsstyrelsens indtægtserklæring. Han oplyste, at han modtog statspension fra hjemlandet på 4.200 BAM om året.

Sikringsstyrelsen traf den 16. august 2007 afgørelse om, at han ikke længere var berettiget til reintegrationsbistand, fordi han modtog pension, som oversteg reintegrationsbistanden.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om en livslang løbende reintegrationsbistand ophørte, når modtageren fik pension, der oversteg reintegrationsbistandens beløb.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at udlændingen ikke længere var berettiget til reintegrationsbistand.

Det betød, at Sikringsstyrelsen var berettiget til at standse udbetalingen af bistand efter udgangen af august 2007.

Udlændingen var ikke længere berettiget til reintegrationsbistand, fordi pensionen fra hjemlandet beløbsmæssigt oversteg reintegrationsbistanden.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at udlændingen den 1. august 2007 oplyste til Sikringsstyrelsen, at han nu modtog statslig pension fra sit hjemland. Sikringsstyrelsen havde omberegnet pensionen til ca. 16.000 danske kroner om året. Den årlige reintegrationsbistand var på 14.400 kroner.

Efter reglerne om reintegrationsbistand bortfaldt bistanden, når man havde indtægter, der oversteg reintegrationsbistanden. Det betød, at udlændingen ikke længere kunne få reintegrationsbistanden på 14.400 kroner om året, når han fik en pension på omkring 16.000 kroner om året.

Ankestyrelsen var således kommet til samme resultat som Sikringsstyrelsen.