Ankestyrelsens principafgørelse M-2-08 om boligsikring – båndlagt formue – medarbejderaktier

256

Resume:

Ved beregning af boligsikring skal kommunen se bort fra båndlagte medarbejderaktier. Der er ikke hjemmel for at antage, at båndlagt formue kun er arv eller gave.

Love:

Lov om individuel boligstøtte – lovbekendtgørelse nr. 199 af 2. marts 2007 – § 8, stk. 5 og § 8a

Sagsfremstilling:

En boligstøttemodtager havde i nogle år fået tildelt medarbejderaktier. Medarbejderaktierne var omfattet af ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 1. Det betød, at der ikke kunne ske overdragelse, pantsætning eller anden råden over aktierne med videre før 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen havde fundet sted.

Kommunen traf afgørelse om, at der ikke længere kunne udbetales boligsikring, da husstandsindkomsten var for høj på grund af medarbejderaktierne.

Kommunen fandt, at reglen om, at der bortses fra båndlagt formue, kun fandt anvendelse på arv eller gave, der var båndlagt.

Det sociale nævn kom til samme resultat som kommunen.

Nævnet henviste til, at i henhold til punkt. 42 i vejledning om individuel boligstøtte, var båndlagt formue med virkning fra 1. januar 2002 undtaget fra formueopgørelsen efter boligstøtteloven. Båndlagt formue kunne være båndlagt arv eller gave.

Da det kun var båndlagt formue, som kunne rubriceres som enten arv eller gave, der var undtaget fra formueopgørelsen, og da nævnet fandt, at medarbejderaktierne måtte anses som løn fra arbejdsgiveren, kunne værdien af de båndlagte medarbejderaktier ikke undtages fra formueopgørelsen.

Boligstøttemodtageren klagede til Ankestyrelsen over nævnets afgørelse.

I klagen var det blandt andet anført, at værdipapirerne var bundet til 1. januar 2009 og ikke udgjorde en del af den disponible formue i dag.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt medarbejderaktier indgik i formuen ved beregning af boligsikring.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen skulle bortse fra de båndlagte medarbejderaktier ved opgørelsen af boligstøttemodtagerens formue til brug for beregningen af boligstøtte i den periode, hvor der ikke kunne ske overdragelse, pantsætning eller anden råden over aktierne i medfør af ligningslovens § 7A.

Kommunen skulle derfor foretage en ny beregning af boligstøtten med tilbagevirkende kraft.

Begrundelsen var, at der ved opgørelsen af formuen til brug for beregningen af boligstøtte skulle bortses fra båndlagt formue. Det var udtrykkeligt fastsat ved ændring af bekendtgørelsen om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte.

Ankestyrelsen var opmærksom på, at det fremgik af vejledningen om boligstøtte, at båndlagt formue kunne være båndlagt arv eller båndlagt gave. Båndlæggelsen indebar, at arvingen eller gavemodtageren ikke kunne råde over arven eller gaven.

Der var dog efter Ankestyrelsens vurdering ikke tilstrækkelig hjemmel for at antage, at reglen i bekendtgørelsen om båndlagt formue udelukkende tog sigte på arv eller gave.

Det bemærkedes, at der i ligningslovens § 7A ikke var anvendt udtrykket båndlæggelse, men at dette udtryk anvendtes såvel i ligningsvejledningen og i andre vejledninger m.v., samt at dette også var nævnt i det konkrete tilfælde i arbejdsgiverens breve af henholdsvis 2. april 2003, 17.marts 2005 og 16. marts 2006.

På denne baggrund blev medarbejderaktierne antaget for at være omfattet af reglen om, at der bortsås fra båndlagt formue.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.