Ankestyrelsens principafgørelse M-4-08 om boligstøtte – husstand – søskende – voksne

256

Resume:

Søskende til en myndig boligstøttemodtager kunne ikke betragtes som børn i boligstøttelovens forstand. De samme regler, der gjaldt ved beregningen for voksne husstandsmedlemmer skulle således også anvendes i relation til boligsikringsmodtagerens søskende, der boede hos boligstøttemodtager. Dette gjaldt selvom boligstøttemodtagers søskende var under 18 år.

Love:

Lov om individuel boligstøtte – lovbekendtgørelse nr. 199 af 2. marts 2007 – § 7, stk. 1 og § 7, stk. 2

Sagsfremstilling:

En kommune betragtede to mindreårige søskende som voksne ved beregning af den myndige søskendes boligsikring. De mindreårige boede hos boligstøttemodtageren. Kommunen beregnede derfor boligsikringen på baggrund af de regler, der gjaldt for voksne husstandsmedlemmer.

Det sociale nævn var enige med kommunen i, at de samme beregningsregler i boligstøtteloven, som gjaldt for voksne husstandsmedlemmer, skulle anvendes i relation til den voksne mands søskende.

Nævnet henviste til, at det fremgik af vejledning om individuel boligstøtte, at børn i boligstøttelovens forstand var biologiske børn, adoptivbørn, børnebørn eller plejebørn, som boede sammen med deres forældre, bedsteforældre eller plejeforældre, og som opfyldte lovens aldersbetingelse.

I klagen over nævnets afgørelse blev det anført, at sagen rejste et principielt spørgsmål om, hvorvidt søskende skulle betragtes som børn eller voksne ved beregning af den myndige søskendes boligsikring, når de mindreårige boede hos boligstøttemodtageren.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvad der måtte forstås ved børn i boligstøttelovens forstand.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at de to søskende ikke kunne betragtes som børn i boligstøttelovens forstand.

De samme beregningsregler i boligstøtteloven, som gjaldt for voksne husstandsmedlemmer, fandt således også anvendelse i relation til søskende.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ved udtrykket børn i boligstøtteloven tænktes på barnets relation til boligstøttemodtageren. Det ville sige boligstøttemodtagerens biologiske børn, adoptivbørn, børnebørn eller plejebørn, som boede sammen med pågældende, og som opfyldte lovens aldersbetingelse.

Endvidere kunne børn i familiepleje med en tidsbegrænset plejetilladelse være omfattet af begrebet børn.

De to søskende kunne derfor ikke anses at være omfattet af begrebet børn i boligstøttelovens forstand. Dette gjaldt også selvom de to søskende var under 18 år.

Ankestyrelsen kom således til samme resultat som det sociale nævn.