Ankestyrelsens principafgørelse M-8-08 om boligydelseslån – banklån – rykning af pant – realkreditinstitut

256

Resume:

Kommunen kunne ikke lade sit pant for et boligydelseslån rykke tilbage for et lån, som en borger ønskede at optage i et pengeinstitut mod sikkerhed i sin ejendom.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at pengeinstituttet ikke var et realkreditinstitut.

Love:

Lov om individuel boligstøtte – lovbekendtgørelse nr. 199 af 2. marts 2007 – § 38

lov om realkreditlån og realkreditobligationer – lovbekendtgørelse nr. 1412 af 10. december 2007. – § 1 og § 18

Sagsfremstilling:

En borger, der havde modtaget boligydelse som lån, ønskede at optage et lån i et pengeinstitut mod sikkerhed i sin ejendom.

Borgeren bad efter anmodning fra pengeinstituttet kommunen om at lade sit pant rykke tilbage for lånet.

Kommunen gav afslag herpå.

Begrundelsen var, at kommunen kun kunne rykke tilbage for et lån, der var ydet efter reglerne i realkreditloven, hvilket krævede, at realkreditinstituttet skulle være godkendt af Finanstilsynet med efterfølgende registrering i Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, jf. lov om individuel boligstøtte § 38.

Da det pågældende pengeinstitut ikke sås at være godkendt af Finanstilsynet til at drive realkreditvirksomhed, kunne kommunen ikke rykke for lånet.

Det sociale nævn kom til samme resultat som kommunen.

Nævnet fandt, at kommunen hverken ville være forpligtet til eller berettiget til at lade sit pantebrev rykke for andre lån end dem, der udtrykkeligt var nævnt i boligstøttelovens § 38.

Borgeren klagede til Ankestyrelsen.

Borgeren fandt, at han havde ret til at få et lån i sit hus og til at få sit hus omprioriteret.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvad der krævedes i boligstøttelovens § 38 for, at en kommune skulle lade sit pant rykke.

Afgørelse:

Kommunen skulle ikke lade sit pant rykke.

Begrundelsen for Ankestyrelsens afgørelse var, at det lån, som borgeren ønskede at optage i pengeinstituttet ikke var et lån, der blev ydet efter reglerne i lov om realkredit og realkreditobligationer m.v.

Det fremgår af lov om individuel boligstøtte, at kommunen skal tillade, at et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev, der er tinglyst på ejendommen, rykker tilbage for lån, som senere ydes efter reglerne i realkreditloven, nu lov om realkredit og realkreditobligationer m.v i følgende tilfælde:

1) Når skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet efter rykning har sikkerhed inden for den senest ansatte ejendomsværdi med et tillæg på 30 procent.

2) Når lånet optages til indfrielse af lån, der hidtil har haft sikkerhed i ejendommen forud for skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet. Det nye lån må dog ikke overstige restgælden på hidtidige lån med tillæg af omkostninger ved låneomlægningen. Det nye låns løbetid og afdragsprofil skal endvidere være uændret i forhold til hidtidige låns. Dog kan den faktiske løbetid på det nye lån forlænges til den nærmeste standardløbetid for obligationsserier.

Med lån, som ydes efter reglerne i lov om realkredit og realkreditobligationer m.v menes lån, der ydes af godkendte realkreditinstitutioner. For at der skal være tale om et realkreditinstitut, skal den pågældende udlånsvirksomhed være godkendt af Finanstilsynet

Allerede fordi pengeinstituttet ikke var et realkreditinstitut, skulle eller kunne kommunen ikke lade sit pant rykke.

Ankestyrelsen kom således til samme resultat som det sociale nævn.