Ankestyrelsens principafgørelse N-3-08 om tilbud – forsikret ledig – korteste vej til ordinær beskæftigelse – turistbachelor – ansættelse med løntilskud

256

Resume:

En forsikret ledig havde ikke ret til et tilbud om en 3-årig uddannelse til turistbachelor, idet uddannelsen ikke ville bringe hende hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Der var ved afgørelsen lagt vægt på, at hun med sine praktiske erfaringer og sine teoretiske evner i form af sprogkundskaber og regnskabsviden måtte antages at kunne komme hurtigere i varig beskæftigelse ved tilbud om ansættelse med løntilskud.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – lovbekendtgørelse nr. 1074 af 7. september 2007 – § 22, stk. 3

Sagsfremstilling:

En kvinde havde været ledig i ca. 5 år. I perioden forud havde hun haft flere års erfaring med arbejde på turistbureau, og havde her været beskæftiget med kundebetjening, service, booking, markedsføring, produktudvikling og arbejdet som receptionist. Af en anbefaling fremgik, at hun skrev og talte godt engelsk og tysk og perfekt svensk.

Efter at have deltaget i et kursus i regnskabsforståelse søgte hun om støtte til en 3-årig turistbacheloruddannelse.

Kommunen gav afslag på det ansøgte og begrundede afgørelsen med, at hun kun havde haft meget lidt tilknytning til arbejdsmarkedet inden for de sidste 5 år, og at erhvervserfaring i et job med løntilskud inden for et fagområde med mangel på arbejdskraft eller gode beskæftigelsesmuligheder ville være den korteste vej til ordinær beskæftigelse.

Beskæftigelsesankenævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at der er mindre gode beskæftigelsesmuligheder for turistbureaumedarbejdere og turistførere i regionen, og at gennemførelse af den 3-årige uddannelse ikke ville være den hurtigste vej til varig beskæftigelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for støtte til at bringe ansøgere hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tiltrådte beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at det var en betingelse for at få tilbud til uddannelsen som turistbachelor, at dette ville bringe ansøger hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet.

Det ansøgte tilbud opfyldte ikke betingelsen, fordi der ikke var gode beskæftigelsesmuligheder for turistførere og turistbureaumedarbejdere i ansøgers region, og fordi hun havde kompetencer/evner, der ville kunne bringe hende hurtigere i beskæftigelse.

Beskæftigelsesudvalget lagde i den forbindelse vægt på, at ansøger med sine praktiske erfaringer fra ansættelse på turistbureau og teoretiske evner i form af sprogkundskaber og regnskabsviden måtte antages at kunne komme i beskæftigelse hurtigere ved en ansættelse med løntilskud end ved at gennemføre en 3-årig uddannelse.