Ankestyrelsens principafgørelse N-4-08 om fleksjob – løn – opsigelsesperiode – selvforsørgende – førtidspension – tilkendelsestidspunkt

256

Resume:

En fleksjobmodtager kunne ikke samtidig være førtidspensionist.

Det betød, at fleksjobmodtageren i en opsigelsesperiode på 1/2 år ikke opfyldte betingelserne for at få førtidspension, fordi ansøger fortsat måtte anses for at være fleksjobsmodtager, og hermed selvforsørgende.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – lovbekendtgørelse nr. 1074 af 7. september 2007 – § 70

Lov om social pension – lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007 – § 16

Sagsfremstilling:

Ansøger blev den 1. august 2006 opsagt fra sit fleksjob med 1/2 års fratrædelse, det vil sige frem til udgangen af januar 2007.

Kommunen traf afgørelse om, at ansøger opfyldte betingelserne for at få førtidspension med virkning fra den 1. februar 2007.

Nævnet fandt, at ansøger havde ret til førtidspension med virkning fra den 1. oktober 2006. Ansøger opfyldte på det tidspunkt, hvor kommunen traf afgørelse om førtidspension, pensionslovens betingelser, og derfor kunne udbetalingen ikke udskydes til et senere tidspunkt, jf. § 33.

Den omstændighed, at ansøger fik udbetalt løn i den overenskomstmæssige opsigelsesperiode kunne ikke begrunde, at den tilkendte førtidspension først kunne udbetales den 1. februar 2007.

Nævnet fandt, at ansøgers ansættelse i fleksjob ikke adskilte sig fra de tilfælde, hvor der var tale om en ansættelse i en ordinær beskæftigelse.

Da den tilkendte førtidspension var indkomstbestemt, fandt nævnet, at det var reglerne vedrørende pensionsberegning, som fandt anvendelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der kunne tilkendes førtidspension, medens der i en opsigelsesperiode betaltes løntilskud efter regler om fleksjob.

Afgørelse:

Ansøger kunne ikke være førtidspensionist og samtidig fleksjobsmodtager.

Det betød, at ansøger i opsigelsesperioden ikke opfyldte betingelserne for at få førtidspension, fordi ansøger fortsat måtte anses for at være fleksjobsmodtager, og hermed selvforsørgende.

Ansøger opfyldte ikke pensionslovens betingelse om, at ansøger ikke var i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, herunder ansættelse i fleksjob.

Ansøger måtte anses for selvforsørgende ved fleksjob, så længe ansøger modtog løn i opsigelsesperioden.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger den 1. august 2006 blev opsagt fra sit fleksjob med 1/2 års fratrædelse, det vil sige frem til januar 2007. I opsigelsesperioden modtog ansøger løn fra arbejdsgiveren, og ansøgers arbejdsgiver modtog løntilskud.

Det fremgik af pensionsloven og beskæftigelsesindsatsloven, at en fleksjobsmodtager ikke samtidig kunne modtage førtidspension. Der var således hverken i pensionsloven eller beskæftigelsesindsatsloven hjemmel til, at ansøger samtidig kunne modtage begge ydelser.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.