Ankestyrelsens principafgørelse N-8-08 om fleksjob – løntilskud – beregning – pensionsordning

256

Resume:

Arbejdsgivers bidrag til en pensionsordning skulle indgå ved beregningen af løntilskud til en ansat i fleksjob, selvom pensionsordningen først blev iværksat efter 3 måneders ansættelse.

Beskæftigelsesudvalget fandt, at pensionsbidraget ikke skulle sidestilles med et anciennitetstillæg, men at der var tale om et ordinært arbejdsgiverbidrag, som måtte anses som værende en almindelig del af lønnen, som først blev udbetalt ved selve fastansættelsen efter udløb af prøvetiden.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 – § 71, stk. 3

Sagsfremstilling:

Kommunen gav ved beregning af løntilskud i fleksjob afslag på tilskud til pensionsbidrag.

Begrundelsen var, at kommunen vurderede, at pensionsordningen måtte sidestilles med anciennitetstillæg, som ikke var refusionsberettiget, idet pensionsordningen først blev iværksat efter 3 måneders ansættelse, samt at der var tale om en lokalaftale om pension imellem HK og arbejdsgiveren.

Beskæftigelsesankenævnet ændrede kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at ansættelsen fulgte fællesoverenskomsten, hvor pensionsbidraget udgjorde 12 procent i alt, og hvor pensionsbidraget først blev effektueret efter 3 måneders ansættelse af praktiske årsager, da disse måneder svarede til ansættelsens prøvetid.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse til Ankestyrelsen.

Kommunen mente, at nævnets afgørelse stred imod Ankestyrelsens principafgørelse N-3-05. Samtidigt henviste kommunen til nævnets tidligere praksis i andre sager.

Nævnet bemærkede ved genvurderingen, at det forhold, at pensionsudbetalingen først blev effektueret efter 3 måneder betød, at pensionsudbetalingen først begyndte efter 3 måneders ansættelse svarende til prøveperioden, og at den ansatte først blev meldt ind i pensionsordningen efter de 3 måneder/prøveperioden. Ifølge nævnet var dette ikke ualmindeligt og var til for at undgå uhensigtsmæssige ind- og udmeldinger af pensionskassen ved opsigelse indenfor prøveperioden.

Retten til pensionsindbetalinger var således efter nævnets vurdering ikke anciennitetsbestemt, men var en almindelig del af lønnen, som af praktiske årsager først trådte i kraft efter prøveperiodens udløb.

Endvidere blev det bemærket, at der normalt blev ydet tilskud til pensionsindbetalinger, og at det ikke kunne ses, at det var en betingelse for tilskuddet, at indbetalingerne begyndte fra første ansættelsesdag.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om en virksomheds ret til løntilskud til en ansat i fleksjob også omfattede pensionsbidrag, når den ansattes ret til pensionsbidrag først blev opnået efter 3 måneders ansættelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at arbejdsgiveren var berettiget til tilskud til pensionsbidraget på 8 procent ved beregningen af løntilskud til medarbejderen, der var ansat i fleksjob.

Udvalget vurderede, at pensionsbidraget skulle indgå ved beregningen af løntilskuddet.

Udvalget lagde vægt på, at tilskud til ansatte i fleksjob beregnedes af den mindste overenskomstmæssige timeløn med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag.

Udvalget lagde endvidere vægt på, at det fremgik af kommunens bevilling af fleksjob, at ansættelsen fulgte en STK fællesoverenskomst, og at pensionsbidraget for TAP-ansatte udgjorde 12 procent i alt, hvoraf de 8 procent blev betalt af arbejdsgiveren. Det fremgik ligeledes af ansættelseskontrakten, at der var aftalt prøvetid på 3 måneder, og at den ansatte efter de 3 måneders ansættelse skulle indgå i pensionsordningen gældende for TAP-ansatte på arbejdspladsen.

Udvalget lagde ligeledes vægt på, at det fremgik af Arbejdsmarkedsstyrelsens orienteringsskrivelse, at pensionsbidrag indgik ved beregning af løntilskud i fleksjob, når der ifølge overenskomsten var indgået aftale om en obligatorisk arbejdsmarkedspension.

Udvalget fandt således efter en konkret vurdering, at pensionsbidraget i sagen ikke skulle sidestilles med et anciennitetstillæg, men at der var tale om et ordinært arbejdsgiverbidrag, som måtte anses som værende en almindelig del af lønnen, som først blev udbetalt ved selve fastansættelsen efter udløb af prøvetiden. Der skulle derfor ydes tilskud til pensionsbidrag efter lovens regler, selvom den ansatte først var berettiget til pensionsordning efter 3 måneders ansættelse.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kom således til samme resultat som beskæftigelsesankenævnet