Ankestyrelsens principafgørelse P-12-08 om bopæl i udlandet – Byretsdom – fleksjob – førtidspension

256

Resume:

Der var ikke ret til førtidspension til en lærer med bopæl i udlandet. På baggrund af de beskrevne ressourcer blev det vurderet, at ansøger kunne blive selvforsørgende ved lettere administrativt arbejde evt. i fleksjob, uanset at ansøger på grund af sin bopæl i udlandet ikke i praksis havde mulighed for at få bevilget fleksjob.

Love:

Lov om social pension – lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007 – § 16 og § 20

Sagsfremstilling:

En lærer med bopæl i udlandet havde gener i form af hørenedsættelse, tinnitus, nervøsitet, depressive stemninger samt koncentrationsbesvær.

Sikringsstyrelsen gav afslag på pension med henvisning til, at der havde været en god stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, og at ansøger havde gode faglige ressourcer og udviklingsmuligheder for at kunne indgå igen på arbejdsmarkedet. Med sine erfaringer inden for sit erhverv, ville han kunne beskæftiges med lettere administrative opgaver uden tidspres og rutineopgaver, der ikke krævede stor koncentration.

Ankestyrelsen tiltrådte Sikringsstyrelsens afgørelse og begrundede dette med, at ansøgers helbred ikke var til hinder for, at han kunne varetage lettere administrative arbejdsopgaver evt. i et fleksjob i et begrænset timeantal, når blot arbejdsplads og arbejdsopgaver blev indrettet under hensyn til generne.

Ansøger anlagde sag med påstand om, at han var berettiget til førtidspension. Under sagen blev det anført, at ansøger på grund af sin bopæl i udlandet ikke i praksis havde mulighed for at få bevilget fleksjob, men at sagen skulle vurderes efter den danske pensionslovgivning på linie med personer med ophold i Danmark, og at der skulle lægges vægt på, om ansøger var fleksjobegnet, det vil sige om han ville kunne klare et tilpasset lettere arbejde.

Afgørelse:

Ankestyrelsen blev frifundet for påstanden om, at der var ret til førtidspension. Retten lagde vægt på, at sagsøger ikke havde godtgjort, at afgørelsen var truffet på ufuldstændigt grundlag, eller at der var lagt vægt på forhold, der ikke burde indgå i vurderingen. Det var således ikke dokumenteret, at der var et sikkert grundlag for at tilsidesætte det skøn, som Ankestyrelsen havde foretaget ved sin bevisvurdering.