Ankestyrelsens principafgørelse P-16-08 om førtidspension – administration – mindre rater

256

Resume:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen kunne træffe afgørelse om administration af førtidspension, når borgeren flere gange havde søgt om økonomisk hjælp, fordi den udbetalte pensionen var brugt op. *)

Love:

Lov om social pension – lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007 – § 36

Note:

*) Denne Principafgørelse afløser P-30-95, som kasseres.

Sagsfremstilling:

Det fremgik af sagen, at kommunen tidligere havde udbetalt pensionen en gang om ugen. I december 2007 bad borgeren om at få udbetalt a conto pension hver 14. dag i stedet for hver uge. I januar stod borgeren uden midler. Kommunen besluttede derfor igen at gå over til ugentlig a conto udbetaling.

Kommunen traf beslutning om administration af førtidspensionen efter pensionslovens § 36.

Kommunen begrundede afgørelsen med, at borgeren havde en dårlig økonomi, der ofte resulterede i, at hun var uden midler til at leve for.

Borgeren anførte i klagen til det sociale nævn, at hun ikke havde optaget lån og købt på afdrag de sidste otte år, hun var rask for psykisk sygdom og tog ikke medicin, og hun arbejdede som frivillig medarbejder i Røde Kors´ café. Det var i orden, at kommunen betalte hendes faste udgifter, men hun ville gerne have ophævet administrationen af de penge, der var til at leve for, når udgifterne var betalt. Hun ville gerne have ophævet administrationen af hele pensionen.

Nævnet fandt ikke grundlag for at ændre kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at ordningen om udbetaling af borgerens pension a conto hver 14. dag ikke fungerede. Nævnet havde derfor fundet, at borgeren måtte anses for bedst tjent med, at kommunen fortsat var hende behjælpelig med administration af pensionen.

Borgeren klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen blev det anført, at borgeren fandt, at kommunen begik for mange fejl.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på at belyse praksis om administration af social pension.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen var berettiget til at administrere borgerens pension.

Det betød, at kommunen trak i pensionen til boligudgifter og andre faste udgifter, inden kommunen én gang om ugen udbetalte den resterende ugentlige pension til borgeren.

Ankestyrelsen kom således til samme resultat som det sociale nævn.

Ankestyrelsen fandt, at kommunen kunne træffe beslutning om, på hvilken måde pensionen skulle udbetales, når den skønnede, at borgeren ikke selv kunne administrere pensionen.

Ved administration skulle i dette tilfælde forstås at betale faste udgifter til tiden og udbetale resten af pensionen i passende rater.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at borgeren tidligere havde haft denne ordning, og at hun havde været nødt til at søge om økonomisk tilskud, når hun fik raterne ændret til hver 14. dag, idet hun så havde brugt pengene op inden næste udbetaling.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at det fremgik af kommunens sagsresumé og journalnotat, at borgeren gentagne gange havde stået uden midler, fordi hun havde brugt pensionen op for hurtigt. Det fremgik også af kommunens oversigt over hendes udgifter og indtægter, at hun betalte tilbage på tillæg, som hun havde modtaget mod tilbagebetaling.