Ankestyrelsens principafgørelse P-2-08 om efterlevelsespension – afdødes pension – pension i resten af 3 måneders perioden

256

Resume:

En afdød ægtefælles pension for den måned, hvor dødsfaldet var sket, indgik i den efterlevendes ægtefælles efterlevelsespension. I resten af de 3 måneder, hvor kommunen udbetalte efterlevelsespension, havde den efterlevende ægtefælle ret til ægtefællernes sammenlagte pensioner. Afdødes pension kunne dog ikke udbetales med samme nettobeløb som før dødsfaldet.

Love:

Lov om social pension – lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007 – § 48

Sagsfremstilling:

En ægtefælle, der modtog højeste førtidspension, afgik ved døden i januar 2007.

Kommunen udbetalte efterlevelsespension til den efterlevende ægtefælle i 3 måneder efter dødsfaldet. Kommunen indeholdt A-skat efter den efterlevendes skattemæssige forhold for perioden efter den 31. januar 2007.

Den efterlevende klagede herover, idet han mente sig berettiget til at få udbetalt et beløb, der svarede til det nettobeløb, der tidligere var blevet udbetalt til ægtefællen efter indeholdelse af skat. Ægtefællen henviste til § 37 i bekendtgørelsen om social pension.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens beregning af efterlevelsespensionen. Nævnet fandt, at bekendtgørelsens § 37 ikke gjaldt for efterlevelsespension efter lovens § 48.

Nævnet afviste at behandle klage over kommunens anvendelse af skattelovgivningens regler, da nævnet ikke havde kompetence på dette område.

Afgørelsen blev anket, da klageren fortsat mente, at han skulle have udbetalt samme nettobeløb, som tidligere var blevet udbetalt til den afdøde ægtefælle.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om bekendtgørelsens § 37 også gjaldt efterlevelsespension efter § 48.

Afgørelse:

Den efterlevende ægtefælle havde ikke ret til udbetaling af mere i efterlevelsespension.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at den afdøde ægtefælle havde fået udbetalt sin pension for januar 2007. Retten til pension ophørte med virkning fra dagen efter dødsfaldet, men pensionen for den resterende del af måneden indgik i den efterlevendes ægtefælles efterlevelsespension. Den efterlevende ægtefælle havde således for resten af januar 2007 ret til et beløb, der svarede til det, der var udbetalt til den afdøde.

Den efterlevende ægtefælle havde ikke ret til i resten af 3-måneders perioden at få udbetalt samme beløb, som den afdøde selv ville have fået udbetalt. Bestemmelsen i § 37 i bekendtgørelsen om social pension gjaldt kun udbetaling af den afdødes pension for den måned, hvor dødsfaldet fandt sted. Dette fremgik af, at bestemmelsen alene henviste til lovens § 33, stk. 4-5, samt til § 33, stk. 6, om tilbagebetaling. Reglen gjaldt derfor ikke for den pension, den efterlevende ægtefælle fik udbetalt efter januar 2007.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse, herunder at nævnet ikke kunne behandle klagen over kommunens anvendelse af skattelovgivningens regler.