Ankestyrelsens principafgørelse P-4-08 om Nordisk Konvention – garantitillæg – gift – enlig – førtidspension

256

Resume:

Garantitillægget, som pensionisten havde fået ret til efter den nordiske konvention, mens han var enlig, skulle reguleres efterfølgende i overensstemmelse med ændringer i hans civilstand.

Love:

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007 – § 48

Sagsfremstilling:

Pensionisten modtog garantitillæg efter den tidligere nordiske konvention artikel 27, stk. 4.

Pensionisten klagede over størrelsen af garantitillægget til det sociale nævn, der stadfæstede kommunens afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen henviste pensionisten til, at han oprindeligt havde fået garantitillæg som enlig, og at han fandt, at garantitillægget burde være højere.

Sagen blev behandlet i principielt møde for at afklare anvendelsen af reglerne om garantitillæg efter den nordiske konvention, artikel 27.

Afgørelse:

Garantitillægget, som pensionisten havde fået ret til efter den nordiske konvention, mens han var enlig, skulle reguleres efterfølgende i overensstemmelse med ændringer i hans civilstand.

Garantitillægget efter den nordiske konvention reguleres, hvis der sker ændringer i civilstanden, som medfører ændring i en pension udbetalt efter de danske regler om social pension.

Han havde derfor ikke krav på fortsat at få garantitillæg som enlig, når han nu var gift.

Formålet med reglen om garantitillæg var at sikre, at personer, der havde ret til pension efter den tidligere nordiske pension, ikke blev dårligere stillet ved at modtage pension efter den nye konvention i stedet for.

Ifølge vejledningen om beregning af pensioner efter den nordiske konvention, reguleres tillægget, hvis der sker ændringer af pensionistens civilstand, indtægter m. m. , som medfører ændringer i en pension udbetalt efter reglerne i lov om social pension.

Ved beregning af garantitillægget skulle der derfor beregnes, hvilken pension han havde haft ret til, hvis han fortsat havde fuld pension sammenholdt med summen af det samlede pensionsbeløb, han havde ret til i medfør af den nye konvention.

Ankestyrelsen kom således til samme resultat som kommunen og det sociale nævn.