Ankestyrelsens principafgørelse P-7-08 om supplerende pensionsydelse – formueopgørelse – opgørelsestidspunkt

256

Resume:

Ved opgørelse af formue, som står på ansøgerens bankkonto, skal beløb, der omkring opgørelsestidspunktet er modtaget til dækning af leveomkostninger, ikke indgå i formuen, men betragtes som indtægt.

Love:

Lov om social pension – lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007 – § 14b og § 72d

Sagsfremstilling:

En folkepensionist fik af kommunen afslag på udbetaling af supplerende pensionsydelse, da formuen pr. 31. december 2007 oversteg formuegrænsen på kr. 58.200. Heri medregnede kommunen pensionsudbetalingen ultimo december 2007.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse, idet man så bort fra den folkepension, der blev indbetalt på kontoen den 29. december 2007, og som var beregnet til forsørgelse i januar måned året efter.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af opgørelse af likvid formue pr. 31. december og udbetaling af supplerende pensionsydelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at den pension, der blev udbetalt i december måned, og som skulle bruges til forsørgelse i januar, ikke skulle indgå i opgørelsen af den likvide formue.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at beløb, der omkring opgørelsestidspunktet var modtaget til dækning af leveomkostninger, normalt ikke indgik i formuen, men blev betragtet som en indtægt.

Det fremgår af loven, at formuen skal opgøres pr. 1. januar på grundlag af de oplysninger, der senest er indberettet til skattemyndighederne og på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles oplysninger om likvid formue.

Det fremgår ikke udtrykkeligt af loven, lovbemærkningerne eller bekendtgørelsen, at det ved opgørelsen tilsigtes at fravige sædvanlig forståelse af formue og indtægt.

En fravigelse til ugunst for borgeren måtte efter Ankestyrelsens vurdering forudsætte, at det fremgik klart af loven, lovbemærkningerne eller bekendtgørelsen, at dette havde været tilsigtet.

Ankestyrelsen fandt ikke, at det havde betydning, om pensionen blev betalt forud eller bagud.

Sagen blev hjemvist til kommunen til ny beregning og eventuel udbetaling af supplerende pensionsydelse.

Ved opgørelse af den likvide formue til brug for den supplerende pensionsydelse skulle der ses bort fra folkepensionen, der umiddelbart før opgørelsestidspunktet var indgået på kontoen.