Ankestyrelsens principafgørelse R-4-08 om fleksjob – klageberettiget – lønmodtager – retlig interesse – størrelsen af løntilskud

256

Resume:

En lønmodtager var klageberettiget i sag om fastsættelse af løntilskud i fleksjob, da han ansås for at have en retlig interesse i kommunens afgørelse om størrelsen af løntilskuddet

Love:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – lovbekendtgørelse nr. 1047 af 27. august 2007 – § 60, stk. 2

Sagsfremstilling:

En ansat i fleksjob havde skiftet til et nyt fleksjob på grund af helbredet. Ved den nye ansættelse var der kortere transporttid.

Kommunen traf herefter afgørelse om tilbud om ansættelse i fleksjob som lægesekretær med 23 timers arbejde om ugen og aflønnet som ved 37 timer. Kommunen ydede tilskud til lønnen svarende til halvdelen.

Den ansatte i fleksjobbet klagede over kommunens afgørelse om størrelsen af løntilskuddet til arbejdsgiver.

Beskæftigelsesankenævnet afviste at behandle klagen, idet det ikke fandt, at lønmodtageren var klageberettiget ved afgørelsen om fastsættelse af løntilskud til arbejdsgiver. Nævnet henviste til retssikkerhedslovens § 60, stk. 2, hvoraf det fremgik, at det kun var den person, som afgørelsen vedrørte, der kunne klage over afgørelsen.

Det blev blandt andet anført i klagen, at løntilskuddets størrelse havde betydning for lønmodtageren, hvis denne skulle søge et andet fleksjob med hensyn til, hvilken tilskudsordning en ny arbejdsgiver ville kunne modtage.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt der ved kommunens meddelelse til arbejdsgiver om fastsættelse af løntilskud var truffet en afgørelse, der havde virkning for lønmodtageren, og som derved var klageberettiget for denne afgørelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at lønmodtageren var klageberettiget i sagen vedrørende fastsættelse af løntilskud i fleksjob. Nævnet skulle derfor tage stilling til det anførte i lønmodtagerens klage.

Udvalget fandt, at der ved kommunens meddelelse om størrelsen af løntilskuddet til det tilbudte fleksjob var tale om en afgørelse.

Udvalget fandt endvidere, at lønmodtageren måtte anses for at have en væsentlig og individuel interesse i, hvordan løntilskuddet til tilbudte fleksjob blev fastsat, idet det blev fastsat på baggrund af graden af lønmodtagerens nedsatte arbejdsevne.

Lønmodtageren ansås således for at have en retlig interesse i sagens udfald om løntilskuddet og ansås derfor som klageberettiget over denne afgørelse.

Beskæftigelsesankenævnet skulle derfor tage stilling til fastsættelsen af løntilskuddet til det tilbudte fleksjob.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede således beskæftigelsesankenævnets afgørelse.