Ankestyrelsens principafgørelse U-1-08 om kørsel til og fra arbejde – sædvanlig rute – ærindekørsel – arbejdsskade

256

Resume:

En ulykke, der indtraf på vej fra sikredes hjem til arbejde, var ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at sikrede på skadestidspunktet fortsat befandt sig på sin sædvanlige rute til arbejde. Sikrede havde endnu ikke fraveget sin sædvanlige rute for at afhente firmaets post.

Der forelå således ikke oplysninger, der kunne begrunde en fravigelse fra hovedreglen om, at skader, der sker under transport til og fra bopæl og midlertidigt arbejdssted, ikke var omfattet af loven.

Love:

Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 – § 4, stk. 3

Sagsfremstilling:

Sikrede kørte fra sit hjem i X by ad motorvej mod sin arbejdsplads i Y by. Sikrede blev på motorvejen påkørt bagfra af en anden bilist og pådrog sig en piskesmældslæsion.

Sikrede oplyste, at han på ulykkestidspunktet var på vej for at afhente firmaets post på posthuset i Y by. Afhentning af firmaets post var ikke et hverv, som påhvilede sikrede dagligt at udføre.

Når sikrede fulgte sin sædvanlige rute til arbejde, kørte han 35 kilometer på motorvejen, før han drejede af ved frakørsel Z. Skulle sikrede afhente firmaets post kørte han 39,2 kilometer ad motorvejen, før han drejede af.

Ulykken indtraf på en motorvejsstrækning, der lå før motorvejens frakørsel Z.

På ulykkestidspunktet befandt sikrede sig således fortsat på sin sædvanlige rute til arbejde, idet han endnu ikke havde fraveget ruten for at afhente firmaets post.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på præcisering af lovens dækningsområde for personer under befordring til og fra arbejde, når der skulle udføres ærinder for virksomheden undervejs.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at hændelsen ikke kunne anerkendes som en ulykke omfattet af arbejdsskadeloven.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at en ulykke, der indtraf på vej fra hjem til fast eller midlertidig arbejdsplads ved arbejdets påbegyndelse eller omvendt efter arbejdstidens afslutning, som hovedregel ikke ville være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, da en sådan skade ikke kunne antages at skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregik.

Befordring til og fra fast eller midlertidig arbejdsplads var dog sikret efter loven, når sikrede udførte ærinder for arbejdsgiveren eller virksomheden undervejs. Sikringen omfattede selve ærindet og den afvigelse fra sædvanlig rute til og fra arbejdet, som ærindet medførte og ophørte, når ærindet var udført, eller sædvanlig rute var genoptaget.

Ankestyrelsen fandt, at ulykken ikke var omfattet af ovennævnte undtagelse om ærindekørsel.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at sikrede på ulykkestidspunktet endnu ikke havde fraveget sin sædvanlige rute fra sit hjem til sit arbejde for at afhente firmaets post.

Ankestyrelsen fandt på baggrund heraf, at ulykken skulle bedømmes efter lovens hovedregel, hvorefter skader, der indtraf under sikredes transport mellem hjem og arbejde, ikke var omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Ankestyrelsen ændrede således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.