Ankestyrelsens principafgørelse U-13-08 om ambulant medarbejder – arbejdets forhold – arbejdsskade – hjemmearbejde – kørsel til og fra arbejde – midlertidigt arbejdssted

256

Resume:

Efter arbejdsskadesikringsloven er en skade, der sker i forbindelse med befordring til og fra arbejdet normalt ikke dækket af arbejdsgiverens arbejdsskadesikring. Der kan dog ske anerkendelse af en skade, hvis tjenesteforholdet til arbejdsgiveren eller hensynet til virksomhedens interesser har indflydelse på befordringen.

Ankestyrelsen har afgjort to sager, hvor sikrede forinden skaden havde udført arbejde for arbejdsgiveren på den private bopæl og derefter kom til skade under befordring til andre arbejdsopgaver, der skulle udføres uden for den private bopæl.

Sag nr. 1 drejede sig om en ulykke, der indtraf for en ambulant medarbejder på vej fra sin private bopæl til arbejdsgivers adresse. Sikrede havde forinden udført arbejde i hjemmet, hvilket han var kontraktligt forpligtet til. Ankestyrelsen fandt, at skaden skyldtes arbejdets forhold.

Sag nr. 2 drejede sig om en socialrådgiver, der kom til skade på vej fra hjemmearbejde for arbejdsgiveren til et møde, der skulle finde sted i samme by som bopælen, mens det faste arbejdssted lå i en anden by. Ankestyrelsen fandt, at skaden skyldtes arbejdets forhold.

Love:

Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 – § 4, stk. 3, § 5 og § 6, stk. 1

Sagsfremstilling 1:

Sag nr. 1

J.nr. 1207514-07

Sikrede arbejdede som reparatør af kopimaskiner. Reparationerne blev foretaget hos forskellige kunder, og normalt kørte sikrede i firmabil ud til første kunde, og kørte fra sidste kunde direkte til den private bopæl. Ifølge ansættelseskontrakten arbejdede sikrede delvist hjemmefra, således at han tjekkede reservedele fra natlige leveringer på sin private bopæl, samt tjekkede e-mails om dagens opgaver, inden han kørte mod første kunde. Den daglige arbejdstid begyndte kl. 07.30. I tidsrummet 07.45- 08.00 skulle sikrede ifølge ansættelseskontrakten tjekke de leverede reservedele og de indkomne mails, således at han var i stand til at køre mod første kunde så tæt på kl. 08.00 som muligt. Det var jævnligt nødvendigt for sikrede at køre til sin arbejdsgivers adresse for at opdatere softwaren i sin computer til brug for reparation af kopimaskinerne. Han tilbragte efter det oplyste 11-15 % af den samlede arbejdstid på virksomhedens adresse i forbindelse med møder, sociale arrangementer og opdatering af computeren.

Dagen før skadesdagen havde sikrede under en reparation af en kopimaskine hos en kunde fundet ud af, at der manglede software til computeren for at færdiggøre reparationen. Han udskød derfor resten af reparationen til næste dag. På skadesdagen begyndte sikrede arbejdsdagen på normal vis ved på den private bopæl at tjekke reservedele fra de natlige leveringer samt tjekke e-mails om dagens opgaver, inden han kørte med retning mod sin arbejdsgivers adresse for at opdatere computeren. På vejen dertil var han udsat for et trafikuheld.

Arbejdsskadestyrelsen havde i den påklagede afgørelse vurderet, at hændelsen ikke var omfattet af arbejdsskadeloven. Der blev lagt vægt på, at ambulante medarbejdere som hovedregel var dækket under kørsel hjemmefra ud til den første kunde, men at sikrede på skadesdagen var på vej til sin arbejdsgivers adresse. Idet transport til og fra arbejde ikke var omfattet af arbejdsskadeloven, blev hændelsen afvist som omfattet af loven.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om en tilskadekomst, der indtraf for en ambulant medarbejder under færden fra den private bopæl til arbejdsgivers adresse, var omfattet af arbejdsskadeloven, når der forinden var påbegyndt og udført arbejde for arbejdsgiveren på den private bopæl.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at hændelsen kunne anerkendes som en ulykke omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at sikrede var ansat som ambulant medarbejder, der skulle transportere sig fra kunde til kunde for at udføre sit arbejde. Sikredes arbejdsdag begyndte i henhold til ansættelsesbetingelserne på den private bopæl med at tjekke reservedele fra natlige leveringer samt tjekke mails om dagens opgaver. Sikrede kom til skade under kørsel umiddelbart efter at have påbegyndt sit arbejde den pågældende dag. Han var derfor omfattet af arbejdsskadesikringen, da ulykken skete.

Ankestyrelsen ændrede således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Sagsfremstilling 2:

Sag nr. 2

J.nr. 1218827-07

Sikrede var beskæftiget som socialrådgiver i X kommune. Hun havde sin bopæl i Z by. Det faste arbejdssted lå i Y by. Der var mere end 50 km mellem byerne Z og Y.

På skadesdagen arbejdede sikrede om morgenen med opgaver for arbejdsgiveren hjemme på sin bopæl i Z by. Dette skete efter aftale med arbejdsgiveren.

Sikrede forberedte derhjemme et tjenstligt møde, der skulle foregå i Z by. Sikrede skulle benytte offentlige transportmidler fra bopælen til stedet for mødet. Da sikrede var på vej til mødet, faldt hun og slog sig i faldet.

Arbejdsgiveren oplyste, at det var praksis, at socialrådgiverne tilrettelagde møder og opgaver, så arbejdstiden kunne udnyttes optimalt, og at der blev brugt mindst mulig tid på landevejen. Det betød, at socialrådgiverne ofte mødte ind til møder eller hjemmebesøg direkte hjemmefra om morgenen for at gøre transporten til mødet eller hjemmebesøget så kort som muligt.

Sagen blev behandlet principielt til belysning af, om en ulykke skyldtes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregik, når skaden indtraf, efter tilskadekomne havde udført arbejde på den private bopæl for arbejdsgiver og derefter kom til skade under befordring til et møde uden for den faste arbejdsplads.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ulykken skyldtes sikredes arbejde, og at hun var omfattet af arbejdsgiverens arbejdsskadesikring, fra hun begyndte at arbejde for arbejdsgiveren på den private bopæl.

Det indgik i Ankestyrelsens vurdering, at sikrede i umiddelbar forlængelse af sit hjemmearbejde kom til skade, da hun som led i sin ansættelse var på vej til et tjenstligt møde, der skulle finde sted uden for den faste arbejdsplads. Sikrede indrettede arbejdsdagen således, at hun sparede arbejdsgiveren for at bruge arbejdstid på befordring mellem det faste arbejdssted i Y by og det midlertidige arbejdssted i X by.

Ankestyrelsen vurderede, at det overvejende var i arbejdsgiverens interesse, at sikrede på skadesdagen ikke skulle bruge tid på først at møde op på den faste arbejdsplads i Y by for derefter at tage samme vej tilbage for at deltage i mødet i X by.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at sikrede på skadesdagen begyndte sit arbejde for arbejdsgiveren om morgenen, idet hun arbejdede hjemme og forberedte sig til et møde. Sikrede udførte således administrative opgaver for arbejdsgiveren i det tidsrum, hvor hun ellers skulle have brugt tid på at rejse mellem den faste arbejdsplads i Y by og det midlertidige arbejdssted i Z by.

Ankestyrelsen vurderede, at der ikke var sket en midlertidig afbrydelse af sikredes arbejde for arbejdsgiveren, da hun kom til skade.

Ankestyrelsen ændrede således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.