Ankestyrelsens principafgørelse U-14-08 om akavet – erhvervssygdom – kraftfuldt – repetitivt – rotator cuff – skulderbelastende – syndrom

256

Resume:

Ankestyrelsen har anerkendt, at skulderlidelsen rotator cuff-syndrom hos en kvinde, der arbejdede med samling af vinduesrammer, var en erhvervssygdom. Sagen blev behandlet principielt til belysning af, hvilke betingelser, der skulle være opfyldt for at anerkende en arbejdsskade efter gruppe C, punkt. 5.1 i fortegnelsen over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005. Der henvises i øvrigt til praksis i Principafgørelse U-6-06 og U-3-06.

Den nye fortegnelse over erhvervssygdomme indebærer, at der kan foretages en mere skønsmæssig vurdering af de erhvervsmæssige belastninger i de konkrete sager, end det har været tilfældet tidligere.

Det er en betingelse for anerkendelse af rotator cuff-syndrom som erhvervssygdom efter fortegnelsens gruppe C, punkt. 5.1. , at der har været tale om repetitive (gentagne) og kraftfulde skulderbevægelser. I vurderingen skal endvidere indgå en vurdering af armens stilling ved belastningen.

Det blev i sagen vurderet, at skud med trykluftsdrevet sømpistol med armene løftet til 90 grader var kraftfuldt og akavet skulderbelastende arbejde. Arbejdet var ligeledes akavet, idet rammerne var af varierende størrelse, hvor de største var 180 x 180 cm og med en vægt på op til 15 kg. Der blev dagligt samlet mellem 200 og 400 rammer, hvorfor der var tale om repetitivt (gentaget) arbejde. Endelig var der tidsmæssig sammenhæng mellem den arbejdsmæssige belastning og det tidspunkt, hvor symptomerne opstod.

Love:

Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 – § 5 og § 7

Sagsfremstilling:

Sagen omhandlede anerkendelse af rotator cuff-syndrom hos en kvindelig specialarbejder.

Fra begyndelsen af 2004 var tilskadekomne beskæftiget ved “rammesamlelinien”. Ved denne linie blev sider og bundstykker samlet til færdige vinduesrammer. Tilskadekomne samlede forlimet karmtræ, hvilket foregik ved et bord. Først blev sidestykkerne sat på bundkarmen, derefter blev rammen vendt om, og det andet bundstykke blev sat på. Ved samling blev rammen løftet og banket ned i bordet, for at samlingen kunne falde på plads. Den samlede ramme blev herefter løftet over i en rammepresser, hvis bundniveau var omkring hoftehøjde. Den samlede ramme vejede 10-15 kg og blev løftet med armene eleveret til 90 grader. Der blev håndteret mellem 200-400 vinduesrammer på en arbejdsdag. Rammerne målte op til 180 x 180 cm.

Når en ramme var presset færdig i rammepresseren, skulle rammen sømmes i alle fire hjørner. Dette forgik med en trykluftsdrevet sømpistol med en vægt på omkring 11/2 kg, som ikke var ophængt, men lå på bordet. Indsømningen af de øverste søm foregik med armene eleveret over skulderniveau. Tilskadekomne anvendte højre arm. Den færdige ramme blev herefter løftet over på et andet bord til videre forarbejdning.

Efter 4-6 måneder ved “rammesamlelinien” fik tilskadekomne tiltagende højresidige skuldersmerter, og omkring jul 2004 blev hun flyttet til anden, mindre belastende funktion.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om skulderbevægelserne kunne betegnes som kraftfulde og repetitive, og om arbejdet eller dele af det kunne betegnes som akavet.

Afgørelse:

Ankestyrelsen ændrede arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Ankestyrelsen fandt, at der var påvist et rotator cuff-syndrom, og at sygdommen kunne anerkendes som en erhvervssygdom efter gruppe C, punkt. 5.1 i Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme. Arbejdsskadestyrelsen havde givet afslag på at anerkende skulderlidelsen som en erhvervssygdom.

Begrundelsen for Ankestyrelsens afgørelse var, at der var tale om repetitivt arbejde med samling af op til én vinduesramme pr. minut med fire samlinger og vendinger i hver fremstilling. Arbejdet var kraftfuldt og akavet, idet der blev løftet op til 15 kg med armene eleveret 90 grader, ligesom det i forbindelse med indsømningen af de øverste søm var nødvendigt at arbejde med armene eleveret til 90 grader. Rammerne var på grund af deres størrelse vanskelige at håndtere.

Ankestyrelsen lagde navnlig vægt på, at det var kraftfuldt, akavet og belastende for skuldrene at anvende en trykluftsdrevet sømpistol med rekyl, der ikke var ophængt samtidigt med, at armene var løftet til skulderhøjde.

Endelig lagde Ankestyrelsen vægt på, at der var tidsmæssigt sammenhæng mellem den arbejdsmæssige belastning og symptomdebuten.