Ankestyrelsens principafgørelse U-16-08 om anerkendelse – diskusprolaps i halshvirvelsøjlen (nakken) – degenerative forandringer i halshvirvelsøjlen (nakken) – slidgigt i nakken – erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

256

Resume:

Ankestyrelsen har i principielt møde behandlet fire sager til afklaring af praksis for anerkendelse af diskusprolaps og degenerative forandringer/slidgigt i halshvirvelsøjlen som erhvervssygdom.

Diskusprolaps i halshvirvelsøjlen (nakken) og degenerative forandringer/slidgigt i halshvirvelsøjlen (nakken) er ikke nævnt i erhvervssygdomsfortegnelsen. Disse sygdomme vil derfor alene kunne anerkendes som erhvervssygdomme efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Ankestyrelsen fastslog i sagerne, at forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget ville være udsigtsløst, idet der ikke havde været tale om direkte fysiske påvirkninger af nakkeryggen. * ).

Love:

Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 – § 5 og § 7

Note:

* ). Se tillige U-6-01 for praksis vedrørende anerkendelse af nakkehvirvellidelser efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Sagsfremstilling 1:

Sag nr. 1 (j.nr. 1201984-08)

I sagen var anmeldt tennisalbue hos en 59-årig mand, der havde været beskæftiget som trykkeriarbejder fra 1989 til 2006. Ved nærmere lægelig udredning fandtes ikke tegn på tennisalbue, men derimod diskusprotusion i halshvirvelsøjlen på flere niveauer. Ankestyrelsen fastslog på denne baggrund, at der var tale om en degenerativ nakkerygsygdom. Ankestyrelsen stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afslag på anerkendelse, idet sygdommen ikke var nævnt i fortegnelsen, og der ikke var grundlag for forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

En 59-årig mand havde i årene 1989 og frem til sygemelding i 2006 været beskæftiget som trykkeriarbejder. Fra 1989 til 2004 havde der været tale om opgaver med håndstabling af aviser hver 2. dag og montering af papirruller på trykkemaskine hver 2. dag. Fra 2004 var der alene tale om arbejde med montering af papirruller. Ved arbejdet med håndstabling af aviser blev aviser i bundter med 100 stk. stablet på paller. Ved arbejdet med montering af papirruller blev papirruller på op til 1,6 tons og 1,5 meter i bredden ført op på en slæde ved hjælp af en rulleskubber. På slæden blev rullen via en skinne i gulvet manuelt skubbet frem til en drejeskive. Ved drejeskiven blev slæden med rullen stoppet og manuelt drejet 90 grader og derefter skubbet ind på en rullevogn. Herefter blev rullevognen låst op med et tryk med foden og herefter skubbet ind i rullestellet under fortsat tryk med foden på låsen. Efter montering af papirrullen blev der med håndkraft høvlet et lag beskyttelsespap af rullen. Der blev skiftet 4-5 ruller i timen.

Egen læge anmeldte i november 2006 venstresidig tennisalbue som en erhvervssygdom. Ved nærmere lægelig udredning blev det fastslået, at der ikke var tale om venstresidig tennisalbue, men derimod om diskusprotusion (fremskydning af diskus uden egentlig prolaps) i halshvirvelsøjlen på niveauerne C3/4 og C6/7.

Arbejdsskadestyrelsen traf den 16. november 2007 afgørelse om, at nakkehvirvelsygdommen ikke stod på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Arbejdsskadestyrelsen fandt det endvidere udsigtsløst at forelægge sagen for Erhvervssygdomsudvalget.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for anerkendelse af degenerative sygdomme i halshvirvelsøjlen som erhvervssygdom.

Afgørelse:

Ankestyrelsen stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afslag på anerkendelse af degenerativ nakkerygsygdom som en erhvervssygdom.

Ankestyrelsen fastslog, at der var tale om en degenerativ nakkerygsygdom, og at sygdommen ikke var nævnt i fortegnelsen over erhvervssygdomme. Ankestyrelsen fandt endvidere ikke grundlag for forelæggelse af sagen for Erhvervssygdomsudvalget, idet arbejdet ikke havde indebåret en sådan særlig belastning eller påvirkning af nakken, at det kunne medføre en særlig risiko for udvikling af en degenerativ nakkerygsygdom. Ankestyrelsen lagde herunder vægt på, at arbejdet ikke havde indebåret en direkte belastning af nakkeryggen.

Sagsfremstilling 2:

Sag nr. 2 (j.nr. 1206769-08)

I sagen var anmeldt diskusdegeneration i halshvirvelsøjlen hos en 41-årig kvinde, der havde været beskæftiget som frisør fra 1984 til 2007. Ankestyrelsen stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afslag på anerkendelse, idet sygdommen ikke var nævnt i fortegnelsen, og der ikke var grundlag for forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

En 41-årig kvinde havde i årene 1984 og frem til sygemelding i 2007 været beskæftiget som frisør. Der havde været tale om arbejde med fiksering af nakke/skuldre, konstant løft af overarme samt skæve arbejdsstillinger.

Speciallæge i fysiurgi/reumatologi anmeldte i december 2007 diskusdegeneration i halshvirvelsøjlen på niveau C5/6.

Arbejdsskadestyrelsen traf den 3. marts 2008 afgørelse om, at sygdommen ikke stod på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Arbejdsskadestyrelsen fandt det endvidere udsigtsløst at forelægge sagen for Erhvervssygdomsudvalget.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for anerkendelse af degenerative sygdomme i halshvirvelsøjlen som erhvervssygdom.

Afgørelse:

Ankestyrelsen stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afslag på anerkendelse af degenerativ nakkerygsygdom som en erhvervssygdom.

Ankestyrelsen fastslog, at sygdommen ikke var nævnt i fortegnelsen over erhvervssygdomme. Ankestyrelsen fandt endvidere ikke grundlag for forelæggelse af sagen for Erhvervssygdomsudvalget, idet arbejdet ikke havde indebåret en sådan særlig belastning eller påvirkning af nakken, at det kunne medføre en særlig risiko for udvikling af en degenerativ nakkerygsygdom. Ankestyrelsen lagde herunder vægt på, at arbejdet ikke havde indebåret en direkte fysisk belastning af nakkeryggen.

Sagsfremstilling 3:

Sag nr. 3 (j.nr. 1207504-08)

I sagen var anmeldt impingement i højre skulder hos en 41-årig mand, der havde været beskæftiget som slagteriarbejder fra 1985 til 2006. Ved nærmere lægelig udredning fandtes tillige diskusprolaps i halshvirvelsøjlen. Ankestyrelsen stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afslag på anerkendelse, idet sygdommen ikke var nævnt i fortegnelsen, og der ikke var grundlag for forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

En 41-årig mand havde i årene 1985 og frem til sygemelding i 2006 været beskæftiget som slagteriarbejder (industrislagter). Fra 1985-1989 var der tale om arbejde som lærling. Fra 1989 til 1995 havde der været tale om arbejde med manuel udbening af brystflæsk med kniv, og fra 1995 til 1996 om udbening af brystflæsk ved hjælp af en maskinel udtrækningsmaskine. Fra 1997 til 2000 havde der været tale om manuel udbening af kamstykker. I 2001 var der tale om beskæftigelse i funktioner som fjernelse af mørbrad, kontrol af huder samt ophængning af kamstykker på juletræer med rotation mellem funktionerne hver 20. minut. Fra 2003 til 2006 havde der været tale om beskæftigelse i rotationsordning med funktioner i form af afskæring af spidsryggen af halve svinekroppe, deling af midterstykker samt ophængning af forender på juletræer. I 2004 blev der inkluderet en servicefunktion i rotationsordningen, hvilket indebar tømning af vogne, afskæring af haleben af skinker på transportbånd samt at sørge for, at der var juletræer ved kollegerne.

Egen læge anmeldte i november 2006 impingement (indeklemning) i højre skulder. Ved nærmere lægelig udredning fandtes, at der foruden senesygdommen i skulderen tillige var en diskusprolaps i halshvirvelsøjlen svarende til niveau C5/6. Senesygdommen var selvstændigt behandlet i Arbejdsskadestyrelsen og anerkendt som erhvervssygdom som følge af arbejdet som industrislagter.

Arbejdsskadestyrelsen traf den 3. april 2008 afgørelse om, at sygdommen i form af diskusprolaps i nakken ikke stod på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Arbejdsskadestyrelsen fandt det endvidere udsigtsløst at forelægge sagen for Erhvervssygdomsudvalget.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for anerkendelse af diskusprolaps i halshvirvelsøjlen som erhvervssygdom.

Afgørelse:

Ankestyrelsen stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afslag på anerkendelse af diskusprolaps i halshvirvelsøjlen som en erhvervssygdom.

Ankestyrelsen fastslog, at sygdommen ikke var nævnt i fortegnelsen over erhvervssygdomme. Ankestyrelsen fandt endvidere ikke grundlag for forelæggelse af sagen for Erhvervssygdomsudvalget, idet arbejdet ikke havde indebåret en sådan særlig belastning eller påvirkning af nakken, at det kunne medføre en særlig risiko for udvikling af en diskusprolaps i halshvirvelsøjlen. Ankestyrelsen lagde herunder vægt på, at arbejdet ikke havde indebåret en direkte fysisk belastning af nakkeryggen.

Sagsfremstilling 4:

Sag nr. 4 (j.nr. 1207537-08)

I sagen var anmeldt diskusprolaps i halshvirvelsøjlen hos en 56-årig kvinde, der havde været beskæftiget som montrice fra 1997 til 2005. Ankestyrelsen stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afslag på anerkendelse, idet sygdommen ikke var nævnt i fortegnelsen, og der ikke var grundlag for forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

En 56-årig kvinde havde i årene 1997 til 2005 været beskæftiget som montrice. Der havde været tale om manuel isætning af komponenter til tv, tests og montage. Der havde været tale om arbejdsstillinger, hvor der blev rakt ind over et bord for at tage komponenter, samt at hovedet blev bukket for at se ind under bordet, om en monteret ledning var kommet igennem. Der var tale om arbejde med hovedet kippet.

Egen læge anmeldte i august 2007 diskusprolaps i halshvirvelsøjlen. Der blev ved MR-scanning konstateret prolaps svarende til C4/5 samt degenerative forandringer svarende til C6/7 med en vis protusion (fremskydning af diskus uden egentlig prolaps).

Arbejdsskadestyrelsen traf den 18. februar2008 afgørelse om, at sygdommen ikke stod på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Arbejdsskadestyrelsen fandt det endvidere udsigtsløst at forelægge sagen for Erhvervssygdomsudvalget.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for anerkendelse af diskusprolaps i halshvirvelsøjlen som erhvervssygdom.

Afgørelse:

Ankestyrelsen stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afslag på anerkendelse af diskusprolaps i halshvirvelsøjlen som en erhvervssygdom.

Ankestyrelsen fastslog, at sygdommen ikke var nævnt i fortegnelsen over erhvervssygdomme. Ankestyrelsen fandt endvidere ikke grundlag for forelæggelse af sagen for Erhvervssygdomsudvalget, idet arbejdet ikke havde indebåret en sådan særlig belastning eller påvirkning af nakken, at det kunne medføre en særlig risiko for udvikling af en diskusprolaps i halshvirvelsøjlen. Ankestyrelsen lagde herunder vægt på, at arbejdet ikke havde indebåret en direkte belastning af nakkeryggen.