Ankestyrelsens principafgørelse U-9-08 om arbejdsskade – personkreds – tillidshverv – kursus

256

Resume:

Ankestyrelsen traf afgørelse om, at en tillidsrepræsentant ikke virkede i sin funktion som tillidsrepræsentant, da skaden indtraf. Han var derfor ikke omfattet af lov om arbejdsskadesikring.

Tillidsrepræsentanten kom til skade under deltagelse i et kursus, der var arrangeret af fagforbundet. Deltagerne var andre tillidsrepræsentanter inden for samme virksomhed.

Love:

Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 – § 2, stk. 1 og § 4, stk. 2, nr. 2

Sagsfremstilling:

En tillidsrepræsentant kom til skade på et flere dages branchekursus, som foregik på fagforbundets kursuscenter. Deltagerne var fagforbundets tillidsrepræsentanter i en stor virksomhed med flere afdelinger. Der var mulighed for at udveksle erfaringer med deltagerne. Ledelsen orienterede om nye tiltag i virksomheden. Tillidsrepræsentanten modtog normal løn under kurset fra arbejdsgiveren. Omkostningerne ved kurset blev ikke dækket af arbejdsgiveren.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvornår en person, der varetog et tillidshverv på arbejdspladsen, ville være omfattet af den sikrede personkreds.

Afgørelse:

Tillidsrepræsentanten udførte ikke arbejde for en arbejdsgiver, da han kom til skade. Han virkede således ikke som tillidsrepræsentant i et samspil mellem arbejdsgiveren og kollegerne.

Personer, der udfører arbejde for en arbejdsgiver, er omfattet af den sikrede personkreds. Tillidsrepræsentanter i en virksomhed er omfattet af lovens personkreds, hvis den anmeldte hændelse skyldes varetagelse af tillidshverv i forbindelse med de ansattes forhold på virksomheden.

Ankestyrelsen lagde til grund, at manden var ansat i en virksomhed, hvor han både var tillidsrepræsentant og stedfortræder for fællestillidsrepræsentanten. Han deltog i et kursus på et kursuscenter, hvor han overnattede. Deltagerne var tillidsrepræsentanter i virksomhedens afdelinger. Der var mulighed for at udveksle erfaringer, og ledelsen orienterede om nye tiltag i virksomheden. Kursusstedet tilhørte mandens fagforbund. Han modtog normal løn under kurset fra arbejdsgiveren. Omkostningerne ved kurset blev ikke dækket af arbejdsgiveren.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at manden ikke udførte arbejde for en arbejdsgiver, da skaden skete, og at han ikke i skadesøjeblikket virkede som tillidsrepræsentant i samspillet mellem arbejdsgiveren og de ansatte.

Ankestyrelsen tiltrådte således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.