Ankestyrelsens principafgørelse 106-09 om barseldagpenge – Grønland – barsel – flytning – beskæftigelseskrav

256

Resume:

En kvinde, der flyttede fra Grønland til Danmark i barselsperioden, havde ret til barselsdagpenge i Danmark. Der kunne ikke stilles krav om 13 ugers beskæftigelse forud for barsel, når en person, der allerede modtog barselsdagpenge i Grønland flyttede til Danmark.

Love:

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel – lov nr. 566 af 9. juni 2006 – § 4, stk. 2, nr. 1 og nr. 2

Sagsfremstilling:

Kvinden havde i perioden december 2006 og indtil april 2007 arbejdet i Grønland, hvorefter hun gik på ferie uden løn. Hun forventedes at føde i midten af juni 2007. Hun gik på barsel fra uge 20, dvs. fra den 14. maj 2007 og modtog barselsdagpenge i Grønland, til hun flyttede til Danmark den 26. september 2007.

Kommunen traf afgørelsen om afslag på udbetaling af barselsdagpenge, fordi kommunen ikke havde modtaget dokumentation for beskæftigelse for perioden april 2007 og indtil 13. maj 2007.

Beskæftigelsesankenævnet ændrede kommunens afgørelse og fandt kvinden berettiget til at modtage barselsdagpenge fra den 1. oktober 2007. Nævnet fandt, at betingelserne for at modtage barselsdagpenge efter barselslovens § 4, stk. 2, var opfyldt efter ankomsten til Danmark. Denne bestemmelse regulerede adgangen til at modtage barselsdagpenge for personer, som blandt andet kom fra Grønland.

Nævnet lagde vægt på, at kvindens seneste lønindtægter forud for barselsdagpenge blev beskattet i Grønland, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, og at hun ikke længere havde ret til at modtage barselsdagpenge fra Grønland efter ankomsten til Danmark, sammenholdt med at hun opholdt sig her i landet, jf. § 4, stk. 2, nr. 2.

I klagen anførte kommunen, at kvinden ikke ansås for berettiget til barselsdagpenge, da beskæftigelseskravet efter de danske regler ikke var dokumenteret/opfyldt før orlovens start i Grønland.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der var et beskæftigelseskrav for en kvinde, der flyttede til Danmark i sin barselsperiode, hvor hun modtog dagpenge fra Grønland.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at kvinden efter ankomsten til Danmark opfyldte betingelserne for at modtage barselsdagpenge efter de danske regler.

Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at personer, der havde haft ret til barseldagpenge på Færøerne eller i Grønland, og som tog ophold her i landet, havde ret til barseldagpenge fra Danmark, hvis de ikke længere havde ret til barseldagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt på Færøerne eller i Grønland, jf. barsellovens § 4.

Kvinden opholdt sig i Danmark. Hun havde været beskattet i Grønland, og havde modtaget barselsdagpenge og havde efter flytning til Danmark ikke haft ret til barselsdagpenge fra Grønland.

Der var ikke krav om 13 ugers beskæftigelse forud for barsel, når en person, der allerede modtog barselsdagpenge i Grønland flyttede til Danmark.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg stadfæstedesåledes beskæftigelsesankenævnetsafgørelse.