Ankestyrelsens principafgørelse 11-09 om boligydelse – flytning – ny støttemodtager – andelshavere – privat andelsboligforening

256

Resume:

En andelshaver skulle anses som ny støttemodtager på grund af flytning. Andelshaveren søgte først om boligydelse igen, efter at der var trådt nye regler i kraft om, at der til nye støttemodtagere i private andelsboliger

nu kun kunne ydes boligydelse som lån.

Der kunne derfor alene ydes boligydelse som lån til andelshaveren.

Love:

Lov om individuel boligstøtte – lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008 – § 31, § 40, stk. 1, § 40, stk. 3 og § 42, stk. 3

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 om individuel boligstøtte – pkt. 232.

Sagsfremstilling:

En andelshaver i en privat andelsboligforening flyttede på grund af helbredsmæssige årsager i starten af december 2007 til en anden andelsbolig inden for samme private andelsboligforening. Andelshaver fik i januar 2008 meddelelse om, at boligydelsen til den fraflyttede andelsbolig var ophørt. Andelshaver søgte først kommunen om boligydelse igen i midten af juni 2008. Andelshaver ønskede kun at modtage boligydelse som tilskud.

Kommunen gav afslag på ansøgningen.

Kommunen begrundede sin afgørelse med, at der ifølge lov om ændring af lov om individuel boligstøttelov nr. 324 af 30. april,der trådte i kraft den 1. maj 2008, kun kunne ydes boligstøtte som lån til en person, der beboer en lejlighed som medlem af en privat andelsboligforening.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Andelshaver klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen anførte andelshaver, at det måtte have stor betydning for mange pensionister, at det blev offentliggjort, at hvis man flyttede indenfor samme ejendom af helbredsmæssige årsager og ofrede mange penge på istandsættelse, så mistede man sin boligydelse. Andelshaver anførte endvidere, at alle andre pensionister i ejendommen fik boligydelse.

Nævnet fastholdt sin afgørelse ved genvurderingen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvornår man var ny støttemodtager i forhold til den pr. 1. maj 2008 ikrafttrådte ændringslov om boligydelse til andelshavere.

Afgørelse:

Ankestyrelsen kom til samme resultat som det sociale nævn.

Begrundelsen for afgørelsen var, at boligydelsen, som andelshaver tidligere fik udbetalt som blandt andet tilskud, faldt bort i starten af december 2007, hvor andelshaver flyttede fra sin tidligere andelsbolig.

Begrundelsen var endvidere, at andelshaver først søgte om boligydelse til sin nye andelsbolig efter, at ændringsloven til lov om individuel boligstøtte var trådt i kraft den 1. maj 2008, hvorefter der til nye støttemodtagere i andelsboliger i privat boligforeninger nu alene kunne ydes boligydelse som lån.

Ankestyrelsen havde ved vurderingen af, at andelshavers tidligere boligydelse faldt bort ved flytningen i starten af december 2007, lagt vægt på, at det af lov om individuel boligstøtte fremgik, at boligstøtten bortfaldt ved flytning fra fraflytningsdagen.

Det fremgik af punkt 232 i vejledningen til lov om individuel boligstøtte, at ved flytning til en anden lejlighed også inden for samme boligkompleks skulle der indgives ny ansøgning om boligstøtte, selvom boligtageren allerede oppebar boligstøtte i den lejlighed, som fraflyttedes.

Ankestyrelsen fandt på den baggrund, at andelshaver måtte betragtes som ny støttemodtager, da andelshaver i midten af juni 2008 søgte kommunen om boligydelse til sin nye andelsbolig.

Da andelshaver først havde søgt om boligydelse til sin nye andelsbolig mere end 1 måned efter, at ændringsloven til lov om individuel boligstøtte var trådt i kraft, fandt Ankestyrelsen, at andelshaver alene kunne få udbetalt boligydelse som lån til sin andelsbolig i en privat boligforening.

Boligstøtte, herunder boligydelse som lån ydedes ifølge boligstøttelovens bestemmelse herom med virkning fra begyndelsen af den måned, der fulgte nærmest efter ansøgningens indgivelse. Når boligstøtte blev søgt i forbindelse med indflytning i en bolig, kunne boligstøtte dog udbetales med virkning fra indflytningsdagen, når denne ikke lå mere end 1 måned fra ansøgningens indgivelse.

Da andelshaver ikke havde søgt om boligydelse inden 1 måned fra indflytningen til den nye andelsbolig, kunne andelshaver først få udbetalt boligydelse som lån, såfremt andelshaver ønskede dette med virkning fra den 1. juli 2008.