Ankestyrelsens principafgørelse 111-09 om sygedagpenge – standsning – oplysningsskema – ikke rimelig grund – Post Danmark – proportionalitet

256

Resume:

Der var ikke en rimelig grund til, at sygemeldte ikke havde medvirket ved kommunens opfølgning, hvorfor retten til sygedagpenge bortfaldt.

Det kunne på baggrund af sygemeldtes svar på partshøring ikke med tilstrækkelig sikkerhed antages, at oplysningsskemaet ikke var kommet frem til sygemeldte. Dervar heller ikke ved kommunens henvendelse til Post Danmark oplyst om uregelmæssigheder i postgangen. Brevet var heller ikke kommet retur til kommunen. Sygemeldte var endvidere i oplysningsskemaet orienteret om de dagpengemæssige konsekvenser af manglende medvirken ved kommunens opfølgning.

Der var udførligt i lovbemærkningerne til bestemmelsen i sygedagpengelovens regel om standsning af sygedagpenge ved manglende medvirken til kommunens opfølgning uden rimelig grund udtrykkeligt taget stilling til, at retsfølgen skulle være, at sygedagpengene bortfaldt.

Der skulle således foreligge ganske særlige grunde for at tilsidesætte retsfølgen, selv om retsfølgen var byrdefuld.

Der forelå på baggrund af sygemeldtes svar på partshøring og oplysning fra Post Danmark ikke ganske særlige grunde.

Love:

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 21, stk. 1, nr. 3 og § 21, stk. 2

Sagsfremstilling:

En kommune standsede den 20. marts 2007udbetalingen af sygedagpengene fra den 7. februar 2007, idet kommunenfandt, at der ikkevar en rimelig begrundelse for, at kommunen ikke havde modtaget oplysningsskemaet rettidigt til den 6. februar 2007.

Kommunensendte den 20. februar 2007 partshøringsbrev til sygemeldte med anmodning om at indsende forklaring senest den 28. februar 2007, såfremt sygemeldte mente, at hun havde en rimelig grund til ikke at returnere oplysningsskemaet rettidigt til kommunen.

Sygemeldte skrev den 1. marts 2007 til kommunen, at hun ikke havde fået omtalte brev før den 1. marts 2007. Derudover kunne hun oplyse, at hun var sygemeldt på grund af dyb depression. Samtidig havde hun lige mistet sin moder, som døde den 1. februar 2007. Dette sammenlagt var grundene til, at hun ikke havde udfyldt de krævede papirer.

I klagen til beskæftigelsesankenævnet anførte sygemeldte, at hun aldrig havde modtaget noget oplysningsskema og henviste til, at der før havde været uregelmæssigheder med posten på hendes adresse.

Beskæftigelsesankenævnet ændrede kommunens afgørelse.

Nævnet vurderede, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation for, at hun uden rimelig grund havde undladt at medvirke ved kommunens opfølgning, jf. sygedagpengelovens § 21, stk. 1, nr. 3.

Begrundelsen herfor var, at det ikke havde været muligt at godtgøre, at hun havde modtaget kommunens indkaldelsesbrev.

Nævnet lagde herved vægt på, at hun havde oplyst til kommunen, at hun ikke havde modtaget dp 301A sammenholdt med, at der ikke i kommunens journalnotater var oplyst om forhold, som tydede på, at hun ikke havde ønsket at medvirke ved kommunens opfølgning af sagen.

Nævnet fandt på baggrund heraf, at det ville være i strid med den almindelige forvaltningsretlige grundsætning om proportionalitet at fratage hende sit forsørgelsesgrundlag.

Nævnet fandt, at oplysningerne fra Post Danmark ikke kunne tages som et udtryk for, at der ikke kunne være sket fejlaflevering eller for, at der ikke kunne være sket fejl i forbindelse med afsendelsen.

Nævnet vedlagde ved afgørelsen kopi af Ankestyrelsens Principafgørelse D-32-05.

Kommunen klagede over beskæftigelsesankenævnets afgørelse til Ankestyrelsen.

Kommunen anførte i klagen, at det var sandsynliggjort, at skemaet var afleveret til kommunens postforsendelse den 29. januar 2007. Derfor burde brevet også være modtaget af sygemeldte rettidigt.

Kommunen anførte endvidere i klagen, at kommunen ved hendes henvendelse om, at skemaet ikke var modtaget, havde undersøgt hos Post Danmark, om der havde været uregelmæssigheder i postgangen, og at det var oplyst, at der havde været talt med flere bude på ruten, som ikke kendte til uregelmæssigheder.

Kommunen henviste ved klagen til Ankestyrelsens Principafgørelse U-15-03, hvor Ankestyrelsen fandt, at risikoen for, at en klage nåede rettidigt frem til en myndighed, var klagers samt til Ankestyrelsens Principafgørelser D-26-06 og U-7-02 om pligten til at indhente oplysninger fra postvæsenet om uregelmæssigheder i postgangen, og hvilken betydning, det havde, såfremt der ikke kunne påvises uregelmæssigheder i postgangen.

Advokat for sygemeldte anførte til kommunens klage, at han selv jævnligt var ude for, at hans advokatfirma modtog forkert post, og at han også på egen adresse havde modtaget post adresseret til en anden person.

Sagen blev behandlet i principielt møde til belysning af proportionalitetsprincippet og herunder som supplement til Principafgørelserne D-32-05 og D-26-06.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Beskæftigelsesudvalget var således ikke enig i beskæftigelsesankenævnets brug af proportionalitetsprincippet.

Beskæftigelsesudvalget fandt ikke, at det med tilstrækkelig sikkerhed kunne antages, at sygemeldte havde haft rimelig grund til ikke at deltage i kommunens opfølgning.

Udvalget lagde vægt på, at kommunen den 29. januar 2007 sendte oplysningsskema til sygemeldte, som skulle være returneret til kommunen senest den den 6. februar 2007.

Udvalget lagde videre vægt på, at kommunen den 20. februar 2007 sendt partshøringsbrev til sygemeldte med anmodning om at indsende forklaring senest den 28. februar 2007, såfremt hun mente, at hun havde en rimelig grund til, at oplysningsskemaet ikke var returneret rettidigt til kommunen.

Sygemeldte meddelte i brev af 1. marts 2007 til kommunen, at hun ikke havde fået omtalte brev før den 1. marts 2007. Hun anførte samtidig, at hun var sygemeldt grundet dyb depression, og at dette sammenlagt var grundene til, at hun ikke havde udfyldt de krævede papirer.

Sygemeldte anførte i brev af 17. marts 2007, at der før havdeværet uregelmæssigheder med posten på hendes adresse.

Udvalget fandt ikke, at det med tilstrækkelig sikkerhed kunne antages, at oplysningsskemaet ikke var kommet frem til hende.

Begrundelsen herfor var, at det ikke på tilstrækkelig vis fremgik af hendes brev af 1. marts 2007, om oplysningsskemaet var kommet frem til hende eller ej.

Udvalget bemærkede, at det normalt måtte antages, at breve, derblevbefordret med PostDanmark, kom frem til adressaten. Udvalget mente derfor, at der måtte foreligge særlige forhold, som kunne afkræfte denne formodning, hvis det skulle antages, at et brev ikke var kommet frem.

Det fremgik af oplysning fra Post Danmark, at der havdeværet talt med flere bude på ruten, som ikke kendte til uregelmæssigheder.

Brevet var heller ikke kommet retur til kommunen, ligesom der efterudvalgetsopfattelse heller ikke var andre konkrete forhold, der talte for, at kommunens brev ikke skulle være kommet frem til hende.

Dette sammenholdt med, at der i oplysningsskemaet på fyldestgørende vis var orienteret om de dagpengemæssige konsekvenser af ikke at medvirke ved kommunens opfølgning gjorde, atAnkestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Udvalget bemærkede, at udvalget var opmærksom på, at der som årsagen til sygemeldingen, var angivet depression.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt imidlertid ikke, at der var etableret en utvivlsom sammenhæng mellem depressionen og sygemeldtes adfærd i forhold til opfyldelse af betingelserne i sygedagpengeloven om at medvirke ved kommunes opfølgning.

Beskæftigelsesudvalgets afgørelse medførte ikke, at sygemeldte skulle tilbagebetale eventuelt allerede udbetalte sygedagpenge som følge afbeskæftigelsesankenævnets afgørelse.