Ankestyrelsens principafgørelse 114-09 om førtidspension – tilkendelsestidspunkt – efterbetaling – ledighedsydelse

256

Resume:

Ankestyrelsen fandt, at der kunne tilkendes førtidspension med virkning for en periode, hvor der var modtaget ledighedsydelse og ikke først fra det tidspunkt, hvor ledighedsydelsen ophørte.

Ved efterbetalingen af førtidspension skulle ledighedsydelsen, der var udbetalt for samme periode som den efterbetalte førtidspension, fratrækkes.

Det tilføjedes, at N-4-08 ikke fandt anvendelse. Af Principafgørelsen fremgik, at en fleksjobsmodtager ikke samtidig kunne være førtidspensionist.

N-4-08 skulle forstås således, at ansøger under opsigelsen fortsat betragtedes som værende i et ansættelsesforhold og dermed selvforsørgende.

Love:

Lov om social pension – lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007 – § 20, stk. 1, § 21, § 33, stk. 2 og § 32d, stk. 1

Sagsfremstilling:

En ansøger, der havde arbejdet i Danmark, men boede og opholdt sig i Sverige, søgte om dansk førtidspension den 27. marts 2007.

Sikringsstyrelsen traf den 23. juli 2008 afgørelse om, at ansøger var berettiget til dansk førtidspension fra 1. juli 2007.

Ansøger havde modtaget ledighedsydelse indtil udgangen af januar måned 2008. Ledighedsydelsen blev bragt til ophør med sidste udbetaling den 31. januar 2008, da ledighedsydelsen var udbetalt ved en fejl, da ansøger havde bopæl og ophold i Sverige og efter visitation til fleksjob ikke havde opnået ansættelse i fleksjob. Ansøger var derfor omfattet af svensk lovgivning.

Sikringsstyrelsen meddelte, at pensionen ville blive udbetalt bagud, første gang ved udgangen af november måned 2008. Sammen med førtidspensionen for november måned ville ansøger modtage en efterbetaling af førtidspension for perioden 1. juli 2007 til 31. oktober 2008.

Sikringsstyrelsen meddelte ved en ny afgørelse, at ansøger først kunne få udbetalt førtidspension med virkning fra den 1. februar 2008. Der henvistes til Principafgørelse N-4-08.

Ansøger klagede over Sikringsstyrelsens afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen blev det anført, at ansøger ønskede differencen mellem ledighedsydelsen og pensionen udbetalt for perioden 1. juli 2007 til 1. februar 2008.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om førtidspension kunne tilkendes med virkning for en periode, hvor der blev modtaget ledighedsydelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at Sikringsstyrelsen ikke havde været berettiget til at ændre tilkendelsestidspunktet for udbetaling af ansøgers danske førtidspension.

Det betød, at det oprindeligt fastsatte tilkendelsestidspunkt, der var den 1. juli 2007, fortsat gjaldt.

Det blev ved afgørelsen lagt til grund, at det af pensionslovens § 21, 1. pkt., fremgår, at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension, jf. § 17, stk. 1, 3. pkt., og § 18.

Det fremgår af pensionslovens § 33, stk. 2, at førtidspension udbetales månedsvis bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om førtidspension. Træffes afgørelse om førtidspension efter udløbet af den fastsatte frist i § 21, udbetales førtidspension med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er forløbet 3 måneder, fra behandlingen af førtidspensionssagen er påbegyndt. Førtidspension, jf. 1. og 2. pkt., udbetales tidligst fra den 1. i måneden efter, at betingelserne for tilkendelse af førtidspension er opfyldt.

Af § 32 d, stk. 1, fremgår, at i førtidspension, som efterbetales for en periode, der ligger forud for tilkendelsen, jf. § 33, stk. 2, fratrækkes sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp, der er udbetalt for samme periode.

Af vejledningen til lov om social pension, pkt. 58, fremgår det, at hvis førtidspension tilkendes efter, at der forløbet 3 måneder fra sagens påbegyndelse, vil der således skulle ske en efterbetaling af pensionen. Hvis der, i den periode efterbetalingen vedrører, er udbetalt sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ledighedsydelse eller kontanthjælp, skal de udbetalte beløb fratrækkes i efterbetalingen.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at fastsættelsen af tilkendelsestidspunktet til 1. juli 2007, selvom ansøger for en periode af sagens behandling havde modtaget ledighedsydelse, var i overensstemmelse med gældende regler.

Ved efterbetalingen skulle ledighedsydelsen, der var udbetalt for samme periode som den efterbetalte førtidspension, fratrækkes, og ledighedsydelsen skulle derfor ikke indgå i indtægtsgrundlaget for beregning af pensionen.

Principafgørelse N-4-08 fandt således ikke anvendelse i ansøgers tilfælde. Principafgørelsen skulle forstås således, at ansøger i den sag under opsigelsen fortsat betragtedes som værende i et ansættelsesforhold og dermed selvforsørgende.

Sikringsstyrelsen skulle derfor på ny i den aktuelle sag tage stilling til ansøgers efterbetaling for perioden 1. juli 2007 til 1. februar 2008 og skulle herunder inddrage pensionslovens § 32 d.

Ankestyrelsen ændrede således den seneste afgørelse fra Sikringsstyrelsen om tilkendelsestidspunktet.