Ankestyrelsens principafgørelse 115-09 om ledighedsydelse – afholdelse af ferie – ansøgningstidspunkt

256

Resume:

Personeri fleksjob, der ønskede at afholde ferie med ledighedsydelse, skulle give besked til kommunen om dette, forinden påbegyndelse af ferie, daretten til ydelsen ellers blev fortabt for hele ferien.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik – lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 – § 74e

Bekendtgørelser:

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 522 af 7. juni 2001 om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse – § 18

Sagsfremstilling:

Pågældende var ansat i fleksjob og afholdt ferie fra 2. juli 2007 til 3. august 2007. Kommunen modtog den 23. juli 2007 ansøgningen om ledighedsydelse under afholdelse af ferien.

Kommunen gav efterfølgende afslag på ansøgningen om ledighedsydelse under ferie, idet kommunen anførte, at der skulle have været ansøgt om ledighedsydelse inden feriens påbegyndelse. Kommunen anførte endvidere, at ansøgeren var underrettet om reglerne herom, ligesom ansøgeren havde fået udleveret en brochure, hvor reglerne fremgik.

Beskæftigelsesankenævnet ændrede kommunens afgørelse og hjemviste sagen. Nævnet fandt således, at ansøgeren var berettiget til ledighedsydelse under ferie i det omfang, lovens øvrige betingelser var opfyldt.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at bekendtgørelsens § 18 var uklart formuleret, idet det ikke tydeligt fremgik af bestemmelsen, om sanktionsreglen i § 18, stk. 2, alene rettede sig imod ledige, eller om den også rettede sig imod personer i beskæftigelse.

Nævnet fandt på baggrund heraf, at der i bekendtgørelsens § 18 alene var hjemmel til at foretage sanktioner overfor ledige, der ikke før feriens afholdelse havde givet meddelelse til kommunen, idet sanktioneni § 18, stk. 2, alenevedrørte ledige.

Nævnet fandt derfor, at kommunen ikke kunne meddele afslag på ledighedsydelse med henvisning til bekendtgørelsens § 18, idet det ikke medførte sanktioner for beskæftigede, at der ikke var givet meddelelse til kommunen forinden feriens afholdelse.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen var det anført, at det lå i ordlyden af bekendtgørelsens § 18, at borgeren kun kunne afholde ferie med ledighedsydelse, hvis der var givet besked til kommunen før afholdelse af ferien. Kommunen henviste til, at der var udleveret en brochure angående fleksjob, hvor dette også var anført.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der kunne ske udbetaling af ledighedsydelse under ferie, når ansøgningen om ledighedsydelse blev afleveret til kommunen enten under eller efter afholdelse af ferien.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at ansøgeren ikke var berettiget til udbetaling af ledighedsydelse i forbindelse med afholdelse af ferie i perioden 2. juli 2007 til 3. august 2007.

Begrundelsen var, at ansøgeren ikke havde givet besked til kommunen om, at hun ønskede at afholde ferie med ledighedsydelse, før påbegyndelse af ferien.

Det blev vurderet, at reglen i bekendtgørelsens § 18, stk. 1 om, at personer, der ønskede at afholde ferie med ledighedsydelse, skulle give besked til kommunen før feriens afholdelse, både var gældende for beskæftigede i fleksjob og ledige på ledighedsydelse.

Ankestyrelsen Beskæftigelsesudvalg fandt, at dette betød, at hvis enten beskæftigede i fleksjob eller ledige på ledighedsydelse ønskede at afholde ferie med ledighedsydelse efter aktivlovens § 74 e, skulle der forinden afholdelsen af ferien være givet besked herom til kommunen.

Havde en beskæftigede i fleksjob først givet besked om afholdelse af ferie med ledighedsydelse under selve afholdelsen af ferien eller efter afholdelse af ferien, var der ikke ret til udbetaling af ledighedsydelse under ferieperioden.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt endvidere, at reglen i § 18, stk. 2, kun vedrørte ledige på ledighedsydelse, som kunne få udbetalt ledighedsydelse fra og med den dag, hvor kommunen fik besked om ferien,såfremt kommunen modtog ansøgningen, mens den ledige stadig afholdt ferie.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesvalg lagde vægt på, at ansøgeren var i fleksjob og havde afholdt ferie fra den 2. juli 2007 til 3. august 2007. Ansøgningen om ledighedsydelse under ferien var modtaget den 23. juli 2007 i kommunen. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg havde endvidere lagt vægt på, at der i forbindelse med fleksjobbet var udleveret en pjece, hvoraf reglerne om fleksjob, og herunder afholdelse af ferie, fremgik.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg bemærkede afslutningsvist, at kommunerne generelt burde være opmærksomme på, at vejledningen til borgerne var klar i pågældende situation.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede såledesbeskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Afgørelsen medførte dog ikke, at ansøgeren skulle tilbagebetale eventuelt allerede udbetalt ledighedsydelse i forbindelse med afholdelsen af ferien i pågældende periode.