Ankestyrelsens principafgørelse 123-09 om kompetence – registrering – påmindelse – jobnet.dk – retsvirkning

256

Resume:

Jobcenterets påmindelse i forbindelse med manglende registrering på jobnet.dk var ikke en afgørelse, der kunne klages over til beskæftigelsesankenævnet.

Love:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – lovbekendtgørelse nr. 877 af 3. september 2008 – § 60

Sagsfremstilling:

Jobcentret sendte den 13. maj 2008 ansøger en påmindelse om at bekræfte registrering på jobnet.dk senest den 20. maj 2008. Registrering skulle bekræftes én gang ugentlig. Såfremt ansøger ikke foretog registrering, ville han som udgangspunkt ikke have ret til ydelser og blive afmeldt.

Ansøger klagede tilbeskæftigelsesankenævnet og anførte, at årsagen til den manglende registrering var, at fristen udløb 2. pinsedag, hvor der ikke var offentlig tilgængelige computere.

Beskæftigelsesankenævnet afviste at behandle klagen med den begrundelse, at afgørelse om klip ikke var en afgørelse, der skabte retsvirkning for borgeren.

Ansøger klagede over nævnets afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der var klageadgang til et beskæftigelsesankenævn over et jobcenters reaktion i forhold til manglende bekræftelse af en registrering på jobnet.dk.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at jobcenterets påmindelse til ansøger i forbindelse med manglende registrering på jobnet.dk ikke var en afgørelse, der kunne klages over til beskæftigelsesankenævnet.

Ved afgørelseskulle forståsen beslutning, der fastsatte, hvad der var eller skulle være ret for borgeren i det enkelte tilfælde.

Påmindelsen om registrering alene var et sagsbehandlingsskridt, som skulle sikre, at den manglende registrering ikke fik konsekvenser.

Såfremt påmindelsen på et senere tidspunkt indgik som en del af begrundelsen for afmelding, ville ansøger have mulighed for at klage.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tiltrådte således beskæftigelsesankenævnets afgørelse.