Ankestyrelsens principafgørelse 127-09 om arbejdsskade – personkreds – uanmodet forretningsførelse

256

Resume:

En kvinde kom på besøg hos sin søn, som ikke var hjemme, og kom til skade, da hun indfangede en hest, som var sluppet ud af folden. Kvinden var omfattet af den sikrede personkreds ud fra princippet om uanmodet forretningsførelse.

Love:

Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 – § 2

Sagsfremstilling:

Tilskadekomne kom på besøg hos sin søn, som ikke var hjemme. Hun opdagede en hest, som var sluppet ud af folden med risiko for, at den kunne løbe ud på en tætliggende befærdet vej. Hun indfangede hesten, men fik et kraftigt ryk i armen, da hun ville lukke den tilbage i folden.

Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse om, at tilskadekomne ikke var omfattet af lovens personkreds, da hjælpen ikke lå udover, hvad der kunne forventes af et familiemedlem. Arbejdsskadestyrelsen lagde herved vægt på, at hjælpen var ganske kortvarig, og at tilskadekomne var vant til at omgås dyrene.

Tilskadekomnes datter påklagede på vegne af tilskadekomne Arbejdsskadestyrelsens afgørelse og anførte, at tilskadekomne burde være omfattet af loven, da tilskadekomnes handling var udtryk for uanmodet forretningsførelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af spørgsmålet om, hvornår en person kunne anses for at være omfattet af lovens personkreds.

Afgørelse:

Tilskadekomne indfangede en hest, som var sluppet ud af folden, i en situation, hvor der var risiko for, at hesten kunne løbe ud på en tætliggende befærdet vej og forvolde skade.

Ankestyrelsen vurderede, at det ikke i sagen burde være afgørende om tilskadekomne var familiemedlem, idet det var tilfældigt, at tilskadekomne var den første person, der kom forbi og opdagede, at hesten var sluppet løs. Ankestyrelsen vurderede, at tilskadekomne handlede i en uopsættelig situation, som var nødvendig for at undgå, at nogen kom til skade. Ankestyrelsen fandt derfor, at tilskadekomne var omfattet af lovens personkreds ud fra principperne om uanmodet forretningsførelse.

Ankestyrelsen ændrede således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.