Ankestyrelsens principafgørelse 129-09 om arbejdsskade – méngodtgørelse – forudbestående – fradrag

256

Resume:

Der skulle ikke foretages fradragfor godtgørelse for varigt mén for gener, som efterfølgende var forsvundet,ved fastsættelse af méngodtgørelsefor skade påen andenlegemsdel.

Love:

Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 – § 18 og § 12

Sagsfremstilling:

Skadelidte kom som murer til skade den 14. april 2005, hvor han brækkede højre håndled og forstuvede højre fodled. Der blev foretaget anmeldelse til forsikringsselskabet den 3. maj 2005, hvor både skaden på fodled og håndled var beskrevet.

Den 18. november 2005 traf Arbejdsskadestyrelsen afgørelse om, at skadelidte havde en méngrad på 5 procent som følge af gener i højre håndled. Generne i højre fodled blev ikke behandlet. Den 5. januar 2006 rettede skadelidtes læge henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen, idet skadelidte nu også havde gener fra højre fodled.

I forbindelse med behandlingen af sagen om godtgørelse for varigt mén som følge af arbejdsskaden indhentede Arbejdsskadestyrelsen en speciallægeerklæring. I denne var beskrevet, atskadelidte ikke længere havde gener fra højre hånd, men derimod fra højre fod.

Den 21. november 2007 traf Arbejdsskadestyrelsen afgørelse om, at skadelidtes méngrad for højre fodled udgjorde 5 procent. Arbejdsskadestyrelsen fandt imidlertid, at det samlede mén kun udgjorde 5 procent, idet han ikke længere havde gener fra højre hånd.

Skadelidtes forbund klagede på hans vegne over afgørelsen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt der var grundlag for at foretage fradrag, såfremt tidligere gener for en skade på en anden legemsdel, som havde udløst en méngrad, efterfølgende var forsvundet.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at det forhold, at skadelidte tidligere var tildelt godtgørelse for varigt mén på 5 procent for skadelidtes gener i højre hånd, ikke var relevant ved fastsættelsen af skadelidtes méngodtgørelse vedrørende generne i hans højre fod.

Ankestyrelsen ændrede således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.