Ankestyrelsens principafgørelse 131-09 om arbejdsskade – genoptagelse – ulovbestemt grundlag – varigt mén – Folketingets Ombudsmand

256

Resume:

Ankestyrelsen genoptog ikke spørgsmålet om varigt mén efter arbejdsskadesikringsloven, men fandt, at sagen kunne genoptages efter forvaltningsretlige regler på ulovbestemt grundlag. Begrundelsen var, at Arbejdsskadestyrelsen havde begået en væsentlig sagsbehandlingsfejl i 2000, da den første afgørelse om varigt mén blev truffet.

Ankestyrelsen hjemviste sagen med henblik på, at Arbejdsskadestyrelsen skulle genoptage sagen og træffe ny afgørelse om varigt mén.

En sag kan genoptages på ulovbestemt grundlag

– hvis der kommer nye oplysninger af så væsentlig betydning, at det er sandsynligt, at sagen ville have fået et andet resultat, hvis myndigheden havde haft oplysningerne i forbindelse med den oprindelige afgørelse

– hvis der sker en væsentlig ændring med tilbagevirkende kraft af de retsregler, som den oprindelige afgørelse blev afgjort efter

– hvis der i forbindelse med den oprindelige afgørelse blev begået væsentlige sagsbehandlingsfejl

Love:

Lov om sikring mod følger af arbejdsskade – lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 – § 34

Sagsfremstilling:

Den 17. februar 2000 gled sikrede og faldt og brækkede højre håndled, da hun som rengøringsassistent var ved at gøre et badeværelse rent.

Arbejdsskadestyrelsen fastsatte den 20. december 2000 det varige mén til 5 procent på grund af gener i højre hånd i form af påvirket kraft og funktion.

Den 3. juli 2003 afviste Arbejdsskadestyrelsen at genoptage vurderingen af ménet, fordi der ikke var sket en væsentlig ændring i den helbredsmæssige situation.

Den 25. februar 2005 afviste Arbejdsskadestyrelsen igen at genoptage vurderingen af ménet, idet der forelå samme gener som sidst.

Afgørelserne af 20. december 2000, 3. juli 2003 og 25. februar 2005 blev ikke påklaget.

Den 22. marts 2005 anmodede sikrede på ny Arbejdsskadestyrelsen om at genoptage spørgsmålet om varigt mén.

Den 5. oktober 2007 afviste Arbejdsskadestyrelsen atter at genoptage vurderingen af ménet, fordi der ikke var sket en væsentlig forværring af skaden på højre hånd siden sidste afgørelse. Arbejdsskadestyrelsen tog ikke stilling til eventuel genoptagelse på ulovbestemt grundlag.

Den 30. oktober 2007 klagede sikrede over denne afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på belysning af Ankestyrelsens praksis for genoptagelse på ulovbestemt grundlag. Anledningen var, at Folketingets Ombudsmand i en række arbejdsskadesager havde udtalt, at når en borger anmodede en myndighed om at genoptage behandlingen af en sag, skulle myndigheden ikke alene vurdere anmodningen i henhold til eventuelle lovbestemte genoptagelsesregler. Myndigheden skulle også tage stilling til, om anmodningen var begrundet i forhold, som efter omstændighederne burde medføre genoptagelse på ulovbestemt grundlag.

Afgørelse:

Ankestyrelsen genoptog ikke spørgsmålet om varigt mén efter arbejdsskadesikringsloven, men fandt, at sagen kunne genoptages efter forvaltningsretlige regler på ulovbestemt grundlag.

Ankestyrelsen hjemviste sagen med henblik på, at Arbejdsskadestyrelsen skulle genoptage sagen og træffe ny afgørelse om varigt mén.

Ved hjemvisningen blev der lagt vægt på, at Arbejdsskadestyrelsen havde foretaget en klart forkert vurdering af det varige mén ved den oprindelige afgørelse af 20. december 2000. Derfor var der grundlag for at genoptage Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 20. december 2000 på ulovbestemt grundlag.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at Arbejdsskadestyrelsen i sin afgørelse af 20. december 2000 havde fastsat méngraden til 5 procent på baggrund af gener efter brud af højre hånd i form af påvirket kraft og funktion. Arbejdsskadestyrelsen havde ikke i vurderingen inddraget gener i form af strækkemangel af tommelfingerens yderled. Dette fandt Ankestyrelsen var en væsentlig sagsbehandlingsfejl.

Ankestyrelsen henviste til, at sikrede, lige siden hun kom til skade i 2000, både havde haft gener efter brud af højre hånd i form af påvirket kraft og funktion og gener efter overskåret sene til strækkesiden af tommelfingeren i form af strækkemangel af fingerens yderled.