Ankestyrelsens principafgørelse 167-09 om boligstøtte – huslejestigning – omregning

256

Resume:

Omregning af boligstøtte på grund af huslejeforhøjelse kunne tidligst ske fra begyndelsen af måneden efter ansøgerens meddelelse om ændringen til kommunen. Der kunne derfor ikke omregnes med tilbagevirkende kraft på grund af en lejeforhøjelse, der var sket året før.

Det kunne ikke tillægges betydning, at kommunen havde været bekendt med, at der havde været huslejestigninger i ejendommen, fordi andre beboere havde bedt om omregning.

Love:

Lov om individuel boligstøtte – lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008 – § 44, stk. 1

Sagsfremstilling:

En modtager af boligstøtte boede i en privat andelsboligforening.

I maj 2008 bad han kommunen om efterregulering for perioden 1. maj 2007 til 31. december 2007, da huslejen var steget fra den 1. maj 2007.

Kommunen traf afgørelse om, at boligstøtten kunne omregnes den efterfølgende 1. i en måned, efter at borgeren havde orienteret kommunen og havde dokumenteret huslejestigningen.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse. Afgørelsen var begrundet med, at omberegning af boligstøtten kun kunne ske i boligstøtteåret, og at omberegning på grund af stigning i huslejen efter lovens § 44, stk. 1, tidligst kunne ske med virkning fra begyndelsen af måneden efter meddelelsen til kommunen.

Nævnet lagde vægt på, at støttemodtageren ikke i løbet af 2007 havde oplyst kommunen om lejestigningen.

Det var efter nævnets opfattelse ikke tilstrækkeligt, at mange beboere i et boligselskab modtog boligstøtte, og at kommunen dermed vidste, at der havde været stigninger i huslejen i det pågældende boligselskab.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at kommunen havde handlet mod bedre vidende. Kommunen havde vidst, at der var sket lejeforhøjelse og havde været forpligtet til at bruge denne viden i forhold til ham. Støttemodtageren henviste til lovens § 47, stk.7, jf. § 43, stk. 3.

Sagen blev behandlet i principielt møde for at belyse praksis for omregning af boligstøtte i forbindelse med huslejeændringer.

Afgørelse:

Støttemodtageren havde ikke ret til udbetaling af yderligere boligydelse for 2007.

Det fremgik af loven, at omregning af boligstøtte ved ændringer i beregningsgrundlaget i løbet af støtteåret tidligst kunne ske fra begyndelsen af måneden efter ansøgerens meddelelse om ændringen til kommunalbestyrelsen.

Det betød, at boligstøtten ikke kunne omregnes med tilbagevirkende kraft.

Da støttemodtageren først i maj 2008 gav meddelelse til kommunen om lejeforhøjelsen fra den 1. maj 2007, havde han ikke ret til yderligere udbetaling af boligstøtte for 2007.

For så vidt angik støttemodtagerens henvisning til lovens § 47, stk. 7, bemærkede Ankestyrelsen, at bestemmelsen ikke kunne bruges i støttemodtagerens situation. Begrundelsen var, at § 47 handlede om tilfælde, hvor der var udbetalt for meget i boligstøtte i det foregående år. Dette blev understreget af, at der i § 47, stk. 7, var henvist til § 43, stk. 3, og § 46, stk. 1. Begge bestemmelser drejede sig om pligten til at give kommunen oplysninger om forhold, der kunne medføre nedsættelse eller bortfald af ydelsen.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.