Ankestyrelsens principafgørelse 169-09 om anbringelse – konflikter i hjemmet – uden samtykke

256

Resume:

Ankestyrelsen pålagde kommunen at anbringe en 17-årig pige uden for hjemmet uden samtykke fra hendes far, der havde forældremyndigheden over hende alene. Pigen ønskede at blive anbragt, da forholdet mellem hende og faderen var meget belastet af konflikter.

Love:

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 – § 65 og § 58, stk. 3

Sagsfremstilling:

En 17-årig pige var vokset op hos sin mor, der havde et alkoholmisbrug. Pigen havde ofte taget ansvaret for moderen, når moderen var beruset, og pigen havde lidt af dårlig samvittighed, når hun i perioder flyttede fra moderen for at bo hos faderen og en søster. En mandlig ven af moderen havde gennem flere år haft en faderlignende rolle overfor pigen, ligesom pigen i flere perioder havde haft ophold hos sin faster. Moderen var nu død.

Forældrene havde ophævet samlivet, da pigen var 2 år gammel. Deres samliv havde været præget af alkohol og vold. Pigen var ofte blevet passet af farforældrene, når hun skulle have samvær med faderen. Pigen havde et anstrengt forhold til faderen og dennes samlever.

Da pigen tog ophold hos en søster, underrettede faderen Ankestyrelsen om bekymring for pigen.

Afgørelse:

Ankestyrelsen vurderede, at pigen ikke kunne bo hjemme, da der ville være væsentlig risiko for, at hendes sundhed og udvikling ville lide alvorlig skade, og da problemerne ikke kunne løses på anden måde.

Årsagen var, at forholdet mellem pigen og faderen var belastet af konflikter. Årsagen var desuden, at faderen ikke kendte pigen så godt, og at pigen havde haft en traumatisk opvækst hos sin mor, der havde et alkoholmisbrug.

Ankestyrelsen henviste til, at forældrenes samliv havde været turbulent, og at faderen siden pigen var 2 år kun havde boet sammen med hende i kortere tid, og at der i denne tid havde været problemer mellem faderen, pigen og faderens samlever. Der blev henvist til, at faderen havde haft et nogenlunde jævnligt samvær med pigen gennem hendes opvækst, men at pigen ofte blev passet hos faderens familie, når hun havde samvær med faderen.

Styrelsen henviste videre til, at pigens mor havde haft alkoholproblemer, og at pigens opvækst havde været meget præget heraf med angst for moderens helbred og ansvar for moderen. Der blev ligeledes henvist til, at pigen ved moderens død var flyttet ind hos faderen, og at hun bebrejdede sig selv, at hun ikke var hos moderen, da hun døde.

Ankestyrelsen henviste endelig til, at pigen var flyttet fra faderen efter nogle konflikter og ikke ville se faderen. Hun boede nu hos sin halvsøster.