Ankestyrelsens principafgørelse 181-09 om klageadgang – sygedagpenge – opfølgning – visitation

256

Resume:

Beskæftigelsesankenævnet skulle behandle en klage over kommunens valg af visitationskategori som led i opfølgningen i sagen.

Begrundelsen var, at klage over indplacering i visitationskategori var indgået som en del af en klage over kommunens afgørelse om at standse udbetalingen af sygedagpenge.

I øvrigt var indplacering i visitationskategori en processuel beslutning, som ikke kunne ankes særskilt.

Love:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – lovbekendtgørelse nr. 877 af 3. september 2008 – § 60, stk. 1

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 77

Sagsfremstilling:

En lønmodtager blev sygemeldt i midten af 2006. Ved varighedsbegrænsningens indtræden blev dagpengeperioden forlænget med henblik på afklaring af lønmodtagerens arbejdsevne.

I den løbende opfølgning i sagen gennem 2007 havde kommunen hver gang vurderet, at lønmodtageren hørte til visitationskategori 3.

I februar 2008 gav kommunen afslag på yderligere forlængelse af sygedagpengene.

Lønmodtageren klagede over afgørelsen og kommunens sagsbehandling, som hun mente var skyld i, at der ikke var kommet en afklaring af hendes arbejdsevne, inden sygedagpengene blev standset. Der blev herunder stillet spørgsmålstegn ved, om det havde været korrekt, at kommunen i sin opfølgning havde visiteret til kategori 3 i stedet for kategori 2, hvor der skulle foretages en mere intensiv opfølgning.

Beskæftigelsesankenævnet tiltrådte kommunens afgørelse om ophør af dagpenge.

Af nævnets bemærkninger til kommunens sagsbehandling fremgik, at nævnet ikke kunne behandle klagen over kommunens valg af visitationskategori. Nævnets begrundelse var, at der var tale om processuelle regler om sagsbehandling, som kun skulle virke som arbejdsredskaber for kommunen.

Sagen blev behandlet i principielt møde for at afklare, om klage over indplacering i visitationskategori i henhold til dagpengelovens § 12 var en afgørelse, der kunne behandles af klagemyndighederne.

Afgørelse:

Sagen blev hjemvist til beskæftigelsesankenævnet til behandling af klagen over, at kommunen ved opfølgningen i sagen havde vurderet, at lønmodtageren tilhørte visitationskategori 3.

Begrundelsen var, at klagen over kommunens sagsbehandling var indgået som en del af klagen over kommunens afgørelse om at standse udbetalingen af dagpenge.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tog udgangspunkt i, at der kun var mulighed for at klage over egentlige afgørelser.

Reglerne om opfølgning og visitation i sager om sygedagpenge var en videreførelse af de regler, som blev indført i den tidligere dagpengelov med virkning fra den 1. juli 2005, jf. lovforslag L 21, der blev vedtaget af Folketinget i folketingsåret 2004/2005, 2. samling.

Det fremgik af bemærkningerne til dette lovforslag, at formålet med reglerne var, at der i opfølgningen skulle foretages en systematisk og kvalificeret vurdering af den sygemeldtes arbejdsdygtighed/ressourcer og behov for indsats. Det var dermed hensigten, at kommunens anvendelse af ressourcerne blev prioriteret og målrettet sygemeldte med størst behov for indsats. Det var endvidere hensigten, at den sygemeldte skulle få den rigtige indsats.

Placering i visitationskategori var således ikke en egentlig afgørelse, men en processuel beslutning med henblik på at optimere kommunens sagsbehandling, for at den sygemeldte så hurtigt som muligt kunne genoptage erhvervsmæssigt arbejde.

En klage over sagsbehandlingen og processuelle beslutninger i forbindelse hermed ville ikke kunne indgives særskilt, men ville alene kunne ske i forbindelse med en klage over en afgørelse om for eksempel retten til sygedagpenge.