Ankestyrelsens principafgørelse 187-09 om sygedagpenge – standsning – delvist sygemeldt – ikke rimelig grund – proportionalitet

256

Resume:

Sygedagpengene bortfaldt, da borgeren ikke havde afleveret oplysningsskemaet rettidigt til kommunen.

Det forhold, at borgerentroede, at det ikke var nødvendigt at aflevere oplysningsskemaet rettidigt til kommunen, når arbejdet delvist var genoptaget, var ikke en rimelig grund til ikke at medvirke ved kommunens opfølgning.

Borgeren var udførligt af kommunen blevet orienteret om de dagpengemæssige konsekvenser af ikke at aflevere oplysningsskemaet rettidigt til kommunen.

Der varved de daværende lovbemærkninger til bestemmelsen om manglende medvirken udtrykkeligt taget stilling til, at retsfølgen skulle være, at sygedagpenge bortfaldt.

Love:

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 21, stk. 1, nr. 3

Sagsfremstilling:

En kommune standsede den 28. januar 2009 udbetalingen af sygedagpenge efter den 15. januar 2009, idet kommunen fandt, at der ikke var en rimelig grund til, at borgeren ikke havde medvirket ved kommunens opfølgning. Borgeren havde ikke afleveret oplysningsskemaet rettidigt til kommunen.

Kommunen sendte den 6. januar 2009 oplysningsskema til borgeren med svarfrist senest den 14. januar 2009. I medfølgende brev blev borgeren udførligt orienteret om de dagpengemæssige konsekvenser af ikke at returnere oplysningsskemaet til tiden.

Da kommunen ikke modtog oplysningsskemaet til tiden, sendte kommunen den 15. januar 2009 partshøringsbrev til borgeren med anmodning om at indsende sin forklaring til kommunen senest den 23. januar 2009, hvis der var en rimelig grund til, at oplysningsskemaet ikke var returneret rettidigt.

Den 23. januar 2009 modtog kommunen et udfyldt oplysningsskema fra borgeren. Der var heri intet oplyst om, hvorfor oplysningsskemaet var returneret for sent.

Den 30. januar 2009 ringede borgeren til kommunen og oplyste, at grunden til, at oplysningsskemaet ikke var sendt rettidigt, skyldtes, at han ikke troede, at det var nødvendigt, da han var startet delvist på arbejde igen fra den 15. december 2008. Han oplyste samtidig, at han nu var sygemeldt fuldt ud igen.

Beskæftigelsesankenævnet ændrede kommunens afgørelse.

Nævnet fandt ud fra en samlet vurdering af sagens oplysninger ikke, at den sene fremsendelse af oplysningsskemaet skyldtes modvillighed fra borgerens side til at medvirke ved kommunens opfølgning.

Kommunen klagede over beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Kommunen fandt det af principiel betydning for lignende sager, at der blev taget stilling til som supplement til Principafgørelserne D-7-07 og D-5-08, om en kommune efter sygedagpengelovens § 21, stk.1, nr. 3, også skulle foretage en konkret vurdering af, om den sene fremsendelse af oplysningsskemaet var udtryk for modvillighed fra borgerens side til at medvirke til opfølgning eller ej.

Beskæftigelsesankenævnet fastholdt sin afgørelse ved genvurderingen og anførte supplerende, at det efter nævnets vurdering ville være i strid med den almindelige forvaltningsrelige grundsætnng om proportionalitet at fratage retten til dagpenge.

Sagen blev behandlet i principielt møde til belysning af praksis vedrørende rimelig grund i sygedagpengelovens § 21, stk. 1, nr. 3.

Afgørelse:

Borgeren var ikke berettiget til sygedagpenge efter den 15. januar 2009.

Begrundelsen var, at borgeren uden rimelig grund havde undladt at medvirke ved kommunens opfølgning.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde ved afgørelsen vægt på, at borgeren ikke havde afleveret oplysningsskemaet rettidigt til kommunen, og at der ikke var en rimelig grund hertil.

Beskæftigelseudvalget lagde endvidere vægt på, at borgeren på fyldestgørende visvar blevet skriftligt orienteret om de dagpengemæssigekonsekvenser af ikke at have afleveret oplysningsskemaet rettidigt til kommunen.

Det forhold, at borgeren ikke troede, at det var nødvendigt at indsende oplysningsskemaet rettidigt, da han delvist var startet på arbejde igen, var ikke en rimelig grund til den for sene aflevering af oplysningsskemaet.

Beskæftigelsesudvalget lagde ved vurderingen heraf vægt på, at borgeren udførligt var blevet skriftligt orienteret om, at sygedagpengene ville bortfalde.

Udvalget lagde tilige vægt på, at borgeren, hvis han var i tvivl om, hvorvidt han skulle aflevere oplysningsskemaet til kommunen, når han delvist havde genoptaget arbejdet, kunne have kontaktet kommunen med henblik på afklaring heraf.

Udvalget fandt ikke, at det ville være i strid med den almindelige grundsætning om proportionalitet at fratage borgeren retten til sygedagpenge, således som beskæftigelsesankenævnet havde anført i sin genvurdering.

Udvalget lagde ved vurderingen heraf vægt på, at der ved de daværende lovbemærkninger til sygedagpengelovens regel om standsning af sygedagpenge ved manglende medvirken til kommunens opfølgning uden rimelig grund var tagetstilling til, at retsfølgen heraf skulle være, at sygedagpengene bortfaldt.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede således beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Udvalgets afgørelse medførte ikke, at borgeren skulle tilbagebetale eventuelt allerede udbetalte sygedagpenge.