Ankestyrelsens principafgørelse 197-09 om overenskomst – USA – social sikring

256

Resume:

En medarbejder, der var udsendt til USA i perioden 1. januar 2008 – 31. december 2010, var ikke omfattet af overenskomsten om social sikring mellem kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater.

Begrundelsen var, at overenskomsten trådte i kraft den 1. oktober 2008, og at medarbejderen ikke var omfattet af dansk lov på dette tidspunkt.

Love:

Overenskomst om social sikring mellem Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater – artikel 6, stk. 1, og stk. 2b –

Overenskomst om social sikring mellem Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater – artikel 20, stk. 3 –

Sagsfremstilling:

Sikringsstyrelsen modtog ansøgningsblanket om godkendelse af dækning efter artikel 6 i overenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater for medarbejderen under udstationering fra 1. januar 2008 til 31. december 2010.

Sikringsstyrelsen traf afgørelse om, at ansøgningen ikke kunne imødekommes.

Begrundelsen var, at medarbejderen var udsendt den 1. januar 2008, hvor konventionen ikke var trådt i kraft. Han var således ikke omfattet af dansk lovgivning på tidspunktet, hvor konventionen mellem Danmark og USA trådte i kraft.

Sagen blev behandlet i principielt møde for at belyse anvendelsen af overenskomsten om social sikring mellem Danmark og USA, når udstationeringen var påbegyndt før overenskomsten trådte i kraft.

Afgørelse:

Medarbejderen var ikke omfattet af dansk lovgivning om social sikring under udsendelse til arbejde i USA i perioden 1. januar 2008 – 31. december 2010.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at han efter den 1. januar 2008 ikke havde været omfattet af dansk lov, da han ikke havde bopæl her i landet.

Overenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Amerikas Forenede Stater trådte først i kraft 1. oktober 2008. Medarbejderen var på det tidspunkt således ikke omfattet af dansk lovgivning.

Der var derfor ikke grundlag for at anvende den særlige regel i overenskomsten om, at en person, som midlertidigt blev udsendt af arbejdsgiveren til Amerikas Forenede Staters område, udelukkende skulle være omfattet af dansk lovgivning, som om pågældende var beskæftiget og havde bopæl på dansk område, jf. art. 6, stk. 2 b), i overenskomsten.

Der blev herved lagt vægt på, at der ikke fandtes en særlig overgangsregel om, at overenskomsten kunne finde anvendelse, selv om en person var udsendt fra Danmark til Amerika, da overenskomsten trådte i kraft. En sådan overgangsregel fandtes kun for personer, der var udsendt fra USA til Danmark, jf. art. 20, stk. 3, i overenskomsten.

Medarbejderen var således omfattet af den almindelige regel i overenskomsten, hvorefter en person, der var beskæftiget på en af de kontraherende staters område med hensyn til denne beskæftigelse, udelukkende var omfattet af denne stats lovgivning, jf. art. 6, stk. 1, i overenskomsten.

Ankestyrelsen stadfæstede således Sikringsstyrelsens afgørelse.