Ankestyrelsens principafgørelse 211-09 om hjælpemiddel – svagtseende – lydafspiller

256

Resume:

En Milestone 311 DAISY diktafon med notatapparat ville efter en konkret og individuel vurdering ikke i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af ansøgers nedsatte syn eller medføre en væsentlig lettelse af den daglige tilværelse, idet ansøger, der var næsten blind, i forvejen var bevilget en bærbar computer, der havde indlagt en DAISY-afspiller som software.

Love:

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 – § 112

Sagsfremstilling:

En 48-årig næsten blind mand søgte om bevilling af en Milestone 311 DAISY diktafon med noteapparat med mere. Manden udførte en del foreningsarbejde og var bevilget en bærbar computer med talesyntese.

Kommunen gav afslag, da en diktafonvar et almindeligt forbrugsgode, der kostede under lovens bagatelgrænse på 500 kr.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet henviste til, at ansøger havde en bærbar pc og DAISY-afspiller, og at han kunne bruge en almindelig diktafon som supplement.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om en DAISY-afspiller i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet, herunder om læsebehovet kunne tilgodeses ved allerede bevilgede hjælpemidler.

Afgørelse:

Ansøger havde ikke ret til bevilling af en Milestone 311 DAISY diktafon med noteapparat med mere som hjælpemiddel.

En Milestone 311 DAISY diktafon med noteapparat med mere ville efter en konkret og individuel vurdering ikke i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af ansøgers nedsatte syn eller medføre en væsentlig lettelse af hans daglige tilværelse.

Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at ansøger var bevilget en bærbar computer, der havde indlagt en DAISY-afspiller som software.

Ankestyrelsen kom således til samme resultat som det sociale nævn.