Ankestyrelsens principafgørelse 212-09 om hjælpemiddel – svagtseende – lydafspiller

256

Resume:

Ansøger havde ret til en transportabel DAISY-afspiller, da det var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at ansøger foretog strukturel læsning i stort omfang og læsningen foregik både i hjemmet og andre steder. Ved strukturel læsning forstås læsning, der indebærer et betydeligt element af navigering i teksten.

Det var en forudsætning for strukturel læsning af lydbøger/tidsskrifter andre steder end i hjemmet, at der blev benyttet en transportabel DAISY-afspiller.

Det var en forudsætning for en reel kompensation af ansøgers synshandicap, at hun havde mulighed for at udføre strukturel læsning andre steder end ved en stationær pc, og at en transportabel DAISY-afspiller derfor ville medføre en væsentlig lettelse i hendes daglige tilværelse.

Love:

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 – § 112

Sagsfremstilling:

En 40-årig stærkt svagtseende kvinde ansøgte om bevilling af en transportabel DAISY-afspiller med særlige funktioner (model Victor Reader Classic) til erstatning for den båndafspiller, hun var bevilget, men som var teknologisk forældet.

Kommunen gav afslag på en bærbar DAISY-afspiller med den begrundelse, at den ikke var en stor lettelse i hverdagen, idet ansøger var bevilget et pc-program, der havde de samme egenskaber (bortset fra at det var lagt på en stationær pc).

Det sociale nævn ændrede kommunens afgørelse og bevilgede en DAISY-afspiller som hjælpemiddel.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at DAISY-afspilleren, Victor Reader Classic, var et hjælpemiddel som i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af ansøgers handicap.

Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at ansøger havde en meget begrænset læsefunktion og et ikke uvæsentligt læsebehov samt, at DAISY-afspilleren var fremstillet med henblik på afspilning af lydbøger for blinde og svagtseende.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at kommunen ønskede stillingtagen til følgende spørgsmål:

Var kommunen forpligtet til at bevilge ”den naturlige efterfølger” for et hjælpemiddel, når der var mulighed for en mindre omfattende løsning?

Lå der i væsentlighedskriteriet, at svagtseende skulle have mulighed for at læse i alle situationer uden for hjemmet?

Lå der i væsentlighedskriteriet, at svagtseende skulle kunne læse hvor i hjemmet, de ønskede det?

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om en DAISY-afspiller i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet, herunder om læsebehovet kunne tilgodeses ved bevilling af en mindre omfattende løsning.

Afgørelse:

Ansøger havde ret til en transportabel DAISY-afspiller som hjælpemiddel.

En transportabel DAISY-afspiller som hjælpemiddel ville efter en konkret og individuel vurdering i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af ansøgers nedsatte syn og medføre en væsentlig yderligere lettelse af hendes daglige tilværelse.

Ankestyrelsenlagde vægt på omfanget af ansøgers synshandicap.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at det var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at ansøger foretog strukturel læsning i stort omfang, og at læsningen foregik både i hjemmet og andre steder.

Ved strukturel læsning forstås læsning, der indebærer et betydeligt element af navigering i teksten.

Ankestyrelssen lagde desuden vægt på, at det var en forudsætning for strukturel læsning af lydbøger/tidsskrifter andre steder end i hjemmet, at der blev benyttet en transportabel DAISY-afspiller.

Ankestyrelsen lagde endeligvægt på, at det var en forudsætning for en reel kompensation af ansøgers synshandicap, at hun havde mulighed for at udføre strukturel læsning andre steder end ved en stationær pc, og at en transportabel DAISY-afspiller derfor ville medføre en væsentlig lettelse i hendes daglige tilværelse.

Ankestyrelsen kom således til samme resultat som det sociale nævn.