Ankestyrelsens principafgørelse 229-09 om boligstøtte – fast bopæl – processuelt ophold

256

Resume:

Ophold i Danmark på grundlag af processuelt ophold var ikke tilstrækkeligt for at få ret til boligstøtte. Ansøgeren opfyldte ikke kravet om fast bopæl efter lov om individuel boligstøtte.

Love:

Lov om individuel boligstøtte – lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008 – § 5, nr. 1

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 103 af 23. oktober 2002 om individuel boligstøtte – punkt 14

Sagsfremstilling:

Det sociale nævn havde stadfæstet kommunens afgørelse om afslag på ret til boligstøtte. Nævnet fandt, at ansøgerenikke havde ret til boligstøtte,idet han ikke kunne anses for at have haft fast bopæl i Danmark.

Nævnet fandt, at processuelt ophold, mens en ansøgning om opholdstilladelse blev behandlet, ikke var tilstrækkeligt.

Ansøgeren klagede over nævnets afgørelse til Ankestyrelsen.

Sagen blev behandlet i principielt møde til belysning af kravet til fast bopæl i lov om individuel boligstøtte § 5, nr. 1.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøgeren ikke havde ret til boligstøtte.

Det er efter reglerne et krav for at modtage boligstøtte, at modtageren af boligstøtte har fast bopæl i Danmark.

Ansøgeren havde ikke fast bopæl i Danmark, og han havde derfor ikke ret til boligstøtte.

Det var ikke tilstrækkeligt, at ansøgeren kunne opholde sig i Danmark på grundlag af processuelt ophold.

Ankestyrelsen henviste til, at det af vejledning nr. 103 af 23. oktober 2002 om individuel boligstøtte fremgår, at personer, der opholder sig i Danmark alene på grundlag af en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingeloven, herunder asylansøgere, ikke har fast bopæl her i landet og derfor ikke som støtteansøgere kan opnå individuel boligstøtte. Udbetaling af boligstøtte forudsætter, at den pågældende har fået enten varig eller midlertidig opholdstilladelse efter udlændingeloven.

Ankestyrelsen fandt derfor, at ansøgeren ikke havde ret til boligstøtte.

Ankestyrelsen kom således til det samme resultat som det sociale nævn.