Ankestyrelsens principafgørelse 230-09 om merudgifter – diabetes – kost

256

Resume:

Der var ikke grundlag for at foretage en ny beskrivelse og vurdering afansøgers funktionsevne efter metode for god sagsbehandling, da behovet for en revurdering alene skyldtes konklusionerne i Velfærdsministeriets rapport om diabetikeres merudgifter til kost.

En ny beskrivelse og vurdering af ansøgers funktionsevne skulle kun ske, hvis der forelå væsentlige ændringer i de forhold, der havde betydning for beskrivelsen og vurderingen af ansøgers funktionsevne.

Love:

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 – § 100

Sagsfremstilling:

En kommune gav afslag på fortsat merudgiftsydelse, idet de samlede udgifter ikke oversteg bagatelgrænsen på 6.000 kr. årligt. Kommunens beregningvar baseretpå Velfærdsministeriets rapport af 8. august 2008 om udgifter til diabeteskost.

Det sociale nævn hjemviste kommunens afgørelse om revurdering, idet nævnet vurderede, at den havde været truffet på etmangelfuldt grundlag.

Begrundelsen var, at der ikke var

• udarbejdet samtaleskema

• afholdt møde med ansøger

• udarbejdet sammenfatning af ansøgers funktionsevne

• udarbejdet aftaleskema

• fremsendt dokumenter til ansøger

som foreskrevet i bekendtgørelsen om god sagsbehandling og iAnkestyrelsens PrincipafgørelseC-12-06.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse til Ankestyrelsen.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at kommunens revurdering alene skyldtes Velfærdsministeriets rapport om merudgifter til voksne. Velfærdsministeriet havde over for Kommunernes Landsforening oplyst, at der skulle foretages en konkret vurdering af, om der i den enkelte sagvar grundlag for at udarbejde en ny funktionsevnevurdering som følge af Velfærdsministeriets rapport.

Det sociale nævn fastholdt sin afgørelse ved genvurderingen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af anvendelsen af funktionsevnemetoden i sager om genvurdering af diabetikeres ret til merudgifter på baggrund af Velfærdsministeriets rapport af 8. august 2008 om udgifter til diabeteskost.

Afgørelse:

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke havde begået en fejl i sagsbehandlingen ved ikke have foretaget en ny beskrivelse og vurdering af ansøgers funktionsevne.

En ny beskrivelse og vurdering afansøgers funktionsevne skulle ske, hvis der forelå væsentlige ændringer i de forhold, der havde betydning for beskrivelsen og vurderingen afansøgers funktionsevne.

Ankestyrelsen vurderede, at der ikke var fremkommet oplysninger om, at der forelå væsentlige ændringer i de forhold, der havde betydning for beskrivelsen og vurderingen afansøgers funktionsevne.

Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at ansøger i sit høringssvar til kommunen angav udgifter til tandpleje, cremer, kørekort og fodbehandling. Kommunen havde tidligere forholdt sig til spørgsmålet om ansøgers udgifter til cremer, kørekort og fodbehandling, mens udgifter til tandbehandling ikke kunne ydes efter reglerne om merudgifter.

Behovet for en revurdering skyldtes derfor alene konklusionerne i Velfærdsministeriets rapport om diabetikeres merudgifter til kost.

Ankestyrelsen ophævede derfor det sociale nævns afgørelse. Kommunen skulle således ikke behandle sagen igen.