Ankestyrelsens principafgørelse 263-09 om hjælpemidler – midlertidigt udlån af hjælpemidler – ferieophold i Danmark

256

Resume:

En handicappet kvinde havde ret til midlertidigt lån/leje af hjælpemidler i form af badestol, sengegalge og toiletforhøjer under ferieophold af 14 dages varighed hos sin datter.

Begrundelsen var, athjælpemidlerne i væsentlig grad var med til at afhjælpe følgerne af kvindens funktionsnedsættelse under ferieopholdet og gjorde det muligt for kvinden at afholde sin ferie.

Kommunen skulle derforbetale udgiften til hjælpemidlerne under kvindens ferieophold.

Love:

Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 – § 112, stk. 1

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven – § 1, stk.1

Sagsfremstilling:

Ved et planlagt feriebesøg hos en datter her i landet søgte en handicappet kvinde om udlån af fritstående sengegalge, badestol og toiletforhøjer.

Kommunens gav afslag og henviste hende til at leje hjælpemidlerne for egen regning.

Det sociale nævn tiltrådte kommunes afgørelse.

Nævnet lagde til grund, at kvinden havde daglig hjemmehjælp til personlig pleje morgen og aften, til praktiske opgaver samt hjælpemidler blandt andet i form af plejeseng, arbejdsstol, rollatoralbuestokke og elkøretøj.

Nævnet lagde vægt på, at kvindens behov for ekstra hjælpemidler vedrørte en korterevarende ferieperiode og ikke den daglige tilværelse i hjemmet. Nævnet lagde endvidere vægt på, at der til kompensation og lettelse i dagligdagen var bevilget hjælpemidler i betydeligt omfang, som efter nævnets antagelse dækkede kvindens behov.

Kvinden klagede over nævnets afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for støtte til hjælpemidler under ferieophold i Danmark som supplement til principafgørelserne C-49-06 og C-28-07 om afslag på hjælpemidler under kortvarig ferie i Danmark.

Afgørelse:

Kvinden havde ret til hjælpemidler i form af badestol, sengegalge og toiletforhøjer under ferieophold hos sin datter.

Kommunen skulle betale udgiften til hjælpemidlerne under kvindens ferieophold hos sin datter.

Ankestyrelsen vurderede, at der ved et midlertidigt udlån/leje af fritstående sengegalge, badestol og toiletforhøjer var tale om en væsentlig afhjælpning af de varige følger af kvindens funktionsnedsættelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kvinden var bevilget hjælpemidler i eget hjem, og at udlån/leje af hjælpemidler i form af sengegalge, toiletforhøjer og badestol var en forudsætning for, at hun kunne holde ferie.

Ankestyrelsen lagde ved vurderingen vægt på, at det ansøgte ophold af 14 dages varighed hos datteren var et ferieophold. Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at udlån af hjælpemidler i væsentlig grad afhjalp den nedsatte funktionsevne og gjorde det muligt for kvinden at afholde ferie.

Ankestyrelsen lagde samtidigt vægt på kvindens mulighed for at holde ferie i Danmark som andre ikke-handicappede.

Ankestyrelsen ændrede såledesdet sociale nævnsafgørelse.