Ankestyrelsens principafgørelse 32-09 om sygedagpenge – anmeldelse – frist – kommunens hjemmeside – jul og nytår – dispensation – særlige undskyldende forhold

256

Resume:

En anmeldelse af sygdom var modtaget for sent i kommunen. Der var dog grundlag for at dispensere fra overskridelsen, idet der var oplyst særlige undskyldende forhold.

Det fremgik af kommunens hjemmeside, at den havde lukket mellem jul og nytår. Det forhold, at ydelseskontoret rent faktisk havde åbent den 27, 28, og 31. december 2007 medførte ikke en ændret vurdering af sagen, idet kommunen burde have sørget for, at det fremgik af dens hjemmeside, at dette var tilfældet. Kommunen burde således have sikret sig, at borgere, der søgte oplysninger på dens hjemmeside, også kunne regne med en korrekt vejledning.

Love:

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel – lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2007 – § 38

Lov om sygedagpenge – lov nr. 563 af 9. juni 2006 – § 38

Sagsfremstilling:

En kvinde blev sygemeldt fra sin A-kasse den 20. december 2007 grundet influenza. Kvinden undersøgte kommunens åbningstider via dennes hjemmeside, hvor hun fik oplyst, at kommunen havde lukket imellem jul og nytår. Den 28. december 2007 underskrev hun anmodningen om sygedagpenge på dp 200B. Kommunen modtog denne den 2. januar 2008.

Kommunen gav afslag på udbetaling af sygedagpenge i perioden 20. december 2007 til 23. december 2007.

Kommunen begrundende afgørelsen med, at anmeldelsen først var modtaget i kommunen efter sygedagperioden var afsluttet, og at der derfor ikke kunne udbetales sygedagpenge.

Kommunen havde ikke fundet, at der i øvrigt forelå særlige undskyldende forhold, der kunne begrunde dispensation fra anmeldelsesreglerne. Kommunen henviste til, at kvinden i maj 2007 skriftligt blev orienteret om reglerne for anmeldelse af sygdom.

Beskæftigelsesankenævnet ændrede kommunens afgørelse og fandt, at kvinden havde ret til sygedagpenge for perioden 20. december 2007 til 23. december 2007.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at kvinden skulle anmelde sygefraværet til kommunen senest en uge efter 1. fraværsdag, og at hun grundet helligdagene mellem jul og nytår havde overholdt denne anmeldelsesfrist.

Nævnet lagde vægt på, at første fraværsdag var den 20. december 2007, og at anmeldelsen af fraværet var modtaget i kommunen den 2. januar 2008, hvilket var inden for fristen på 1 uge fra første fraværsdag, idet der skulle ses bort fra helligdagene imellem jul og nytår.

Nævnet lagde ligeledes vægt på, at anmodningen om sygedagpenge var foretaget på rette blanket, samt at hun havde underskrevet denne den 28. december 2007.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at en lønmodtager ved anmodning om sygedagpenge fra kommunen, ifølge loven skulle anmelde sygefraværet senest en uge efter 1. fraværsdag.

Den omstændighed, at kvinden forud for anmeldelsen havde undersøgt kommunens åbningstider via kommunens hjemmeside, hvoraf det fremgik, at kommunen havde lukket imellem jul og nytår, kunne efter kommunens opfattelse ikke sidestilles med en berettiget forventning om, at kunne få sygedagpenge, selv om anmeldelsen af fraværet ikke var sket rettidigt.

Anmeldelsespligten fremgik af dagpengeskemaet, og hun havde tidligere været orienteret om reglerne for anmeldelsen af sygefravær.

Kommunen fandt heller ikke, at der var grundlag for dispensation fra anmeldelsesfristen. Ifølge loven kunne kommunen udbetale sygedagpenge før anmodningsdagen, når lønmodtager på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet havde været forhindret i at anmelde rettidigt, eller når ganske særlige undskyldende forhold havde bevirket, at anmeldelsen ikke var sket rettidigt.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om anmeldelsen var rettidig, da den første fraværsdag var den 20. december 2007, og da anmeldelsen af fraværet var modtaget i kommunen den 2. januar 2008. Der skulle ske nærmere afklaring af, om helligdagene omkring jul og nytår, samt oplysningen på kommunens hjemmeside om, at kommunen holdt lukket mellem jul og nytår, kunne have betydning for spørgsmålet om rettidighed.

Afgørelse:

Kvinden havde ikke anmeldt sygdommen rettidigt.

Der var dog grundlag for at dispensere fra anmeldelsesfristen.

Det var en betingelse for at få sygedagpenge, at anmeldelse af sygefraværet var sket rettidig.

Kvinden opfyldte ikke betingelsen, fordi kommunen først modtog hendes anmodning om sygedagpenge den 2. januar 2008, og hun havde første fraværsdag den 20. december 2007. Anmodningen skulle derfor være modtaget i kommunen den 27. december 2007.

Der var dog grundlag for at dispensere fra overskridelsen, da der var oplyst ganske særligt undskyldende forhold, som havde bevirket, at anmeldelse måtte anses for sket rettidigt.

I denne vurdering indgik, at kvinden havde undersøgt, om kommunen havde åbent imellem jul og nytår. Ifølge kommunens hjemmeside havde den lukket i denne periode. Kvinden underskrev anmodningen den 28. december 2007, og den var modtaget i kommunen den 2. januar 2008.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på Principafgørelse D-24-03. Det fremgik heraf, at kommunens lukning i forbindelse med jul og nytår var et særligt undskyldende forhold, som gjorde, at der kunne dispenseres fra fristen for at anmelde et sygdomstilfælde til kommunen. Begrundelsen var, at kommunens rådhus indenfor fristen kun havde haft åbent på 1. fraværsdag. Hertil kom, at lønmodtageren havde indgivet anmodningen om dagpenge hurtigst muligt efter, at han havde modtaget dagpengeskemaet fra sin arbejdsgiver. Lønmodtageren skulle derfor stilles på samme måde, som hvis han havde indgivet anmodningen om dagpenge inden for anmeldelsesfristen.

Det forhold, at ydelseskontoret rent faktisk havde åbent den 27, 28, og 31. december 2007 medførte ikke en ændret vurdering af sagen, idet kommunen burde have sørget for, at det fremgik af dens hjemmeside, at dette var tilfældet.

Borgeren burde kunne regne med, at de oplysninger, som kommunen havde lagt på hjemmesiden var korrekte.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede derfor, at der var oplyst om sådanne særlige undskyldelige forhold, der kunne begrunde, at der kunne ses bort fra, at kvinden ikke havde anmeldt sit sygefravær rettidigt til kommunen.

Det betød, at hun havde ret til sygedagpenge i ovennævnte periode.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tiltrådte således afgørelsen fra beskæftigelsesankenævnet.