Ankestyrelsens principafgørelse 34-09 om kontanthjælp – fradrag for indtægter – honorarer – diæter

256

Resume:

Ved beregning af kontanthjælp skulle ægtefællens honorarer og diæter fratrækkes.

Honorarer og diæter for at være repræsentant i et huslejenævn og beboerklagenævn var ikke omfattet af aktivlovens regler om undtagelser fra fradrag. De var derfor omfattet af hovedreglen om, at indtægter skulle fratrækkes ved udmåling af kontanthjælp. *)

Love:

Lov om aktiv socialpolitik – lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 – § 30 og § 33

Sagsfremstilling:

Ved udmålingen af kontanthjælp til en borger ville kommunen fratrække ægtefællens indtægter som repræsentant i huslejenævn og beboerklagenævn. Der var tale om honorarer og diæter.

Borgeren klagede over kommunens afgørelse. Der var ikke tale om lønnet arbejde, men alene vederlag for varetagelse af udpeget hverv. Borgeren henviste endvidere til, at der efter aktivloven § 31, stk. 2, skulle anvendes en omregningsfaktor, at det kun var faste vederlag (og ikke diæter), der skulle fradrages i ægtefællens efterløn, samt at der ved modregningen forekom et dobbelttræk.

Kommunen svarede ved oversendelsen af klagen til beskæftigelsesankenævnet, at der var anvendt den foreskrevne omregningsfaktor.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om fradrag af ægtefællens indtægter i form af honorarer og diæter i borgerens kontanthjælp.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at såvel kontanthjælpsmodtagerens egne som ægtefællens indtægter skulle fratrækkes ved udmålingen af kontanthjælp. Indtægter skulle fratrækkes i kontanthjælpen, medmindre de var omfattet af de undtagelser, der var opregnet i aktivlovens § 33. De omhandlede honorarer og diæter var ikke omfattet af undtagelserne i § 33.

Nævnet bemærkede til det anførte i klagen om dobbelttræk, at ved beregningen af ægtefællens indtægter, der kom til fradrag i kontanthjælpen, blev efterlønnen medregnet, efter at denne var nedsat på grund af de omhandlede indtægter. Der var således ikke tale om dobbelttræk i forhold til beregningen af kontanthjælp.

Nævnet oplyste til orientering, at reglerne vedrørende fradrag for forskellige indtægter for borgerligt ombud ikke nødvendigvis var de samme for efterløn og kontanthjælp.

Borgeren klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg var det anført, at der ikke skulle foretages modregning for vederlag, der blev modtaget i forbindelse med retssager, og at det for andre ombud alene var de faste vederlag og ikke diæter, der skulle modregnes.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om ægtefællens honorarer og diæter skulle fradrages i kontanthjælpen.

Note:

*) Principafgørelse O-18-91 ophæves.

Afgørelse:

Ved beregning af kontanthjælp skulle ægtefællens honorarer og diæter fratrækkes.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kom således til samme resultat som beskæftigelsesankenævnet.

Ægtefællens honorarer og diæter var omfattet af hovedreglen om, at indtægter skulle fratrækkes ved udmåling af kontanthjælp.

Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at kontanthjælpsmodtagerens mand modtog honorarer og diæter for at være repræsentant i et huslejenævn og beboerklagenævn. Disse indtægter var ikke omfattet af undtagelserne fra fradrag, som var oplistet i § 33.