Ankestyrelsens principafgørelse 45-09 om helbredstillæg – supplerende pensionsydelse – likvid formue – pansat depot

256

Resume:

Værdipapirer pantsat i depot kunne ikke betragtes som likvid formue. Ankestyrelsen lagde vægt på, at de værdipapirer, som var i depot, var pantsat som dækning for et boliglån. Blev værdipapirerne solgt, ville værdien heraf blive brugt til nedbringelse af lånet.

Ansøgerens likvide formue oversteg herefter ikke grænsen for tildeling af helbredstillæg,og supplerende pensionsydelse.

Love:

Lov om social pension – lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007 – § 14a, § 14b og § 72d

Sagsfremstilling:

Ansøgeren havde en formue af værdipapirer pantsat i depot til en kursværdi af ca. kr. 75.648 og en formue på ca. kr. 46.668.

Ansøgeren havde pantsat værdipapirerne i depot som sikkerhed for et boliglån optaget i en bank. Banken havde oplyst, at værdien af pantet ville blive brugt til nedbringelse af boliglånet, såfremt værdipapirerne blev solgt.

Kommunen traf afgørelse om afslag på helbredstillæg samt afslag på supplerende pensionsydelse med den begrundelse, at den samlede likvide formue oversteg formuegrænsen som i 2007 var kr. 58.200.

Det sociale nævn ændrede kommunens afgørelse med begrundelsen, at den likvide formue ikke oversteg formuegrænsen, hvorfor ansøgeren var berettiget til helbredstillæg og supplerende pensionsydelse, forudsat betingelserne herfor var opfyldt.

Nævnet lagde vægt på, at ansøgeren på tidspunktet for kommunens afgørelse havde en formue på i alt kr. 122.316 bestående af et bankindestående på kr. 46.668 og aktier og obligationer i depot med en samlet kursværdi på kr. 75.648.

Kommunen klagede over afgørelsen.

Kommunen anførte i klagen til Ankestyrelsen, at værdien af ansøgerens aktier og obligationer i depot efter kommunens vurdering måtte sidestilles med likvid formue.

Kommunen ønskede at få fastslået, om håndpantsætning af et depot af obligationer og børsnoterede aktier indebar, at der var grundlag for at fravige ordlyden af § 14 b, stk. 2, nr. 2 og 4, som pensionslovens § 72 d, stk. 2 også henviste til, hvorefter kursværdien af obligationer og kursværdien af deponerede børsnoterede aktier indgik ved opgørelse af den likvide formue.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på belysning af praksis i forbindelse med likvid formue.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte nævnets afgørelse.

Begrundelsen for afgørelsen var, at der ikke var grundlag for at sidestille værdipapirer i pantsat depot med likvid formue. Den likvide formue oversteg herefter ikke formuegrænsen for tildeling af hverkensupplerende pensionsydelse eller helbredstillæg, hvis betingelserne i øvrigt var opfyldt.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der var et bankindestående på omkring kr. 47.000.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at de værdipapirer, som var i depot, var pantsat som dækning for et boliglån. Blev værdipapirerne solgt, ville værdien heraf blive brugt til nedbringelse af lånet.