Ankestyrelsens principafgørelse 48-09 om arbejdsskade – klageberettigede – død – retlig interesse – afgørelse

256

Resume:

Både boet og de efterladte var klageberettigede i tilfælde, hvor sikrede afgik ved døden, før Arbejdsskadestyrelsen havde truffet afgørelse om anerkendelse af en anmeldt arbejdsskade.

Boet efter sikrede indtrådte ikke i sikredes ret til eventuel erstatning, jf. Principafgørelse U-5-08 og havde derfor ingen retlig interesse i, at der blev truffet afgørelse om anerkendelsesspørgsmålet. Desuden var sikredes børn ikke omfattet af personkredsen i forhold til reglerne om efterladteerstatning og havde derfor ikke en retlig interesse i sagen.

Meddelelsen om, at sagen som følge af dødsfaldet udgik af behandling, skulle ske i afgørelsesform.

Love:

Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 – § 19, § 20, § 21 og § 22

Sagsfremstilling:

Sikrede anmeldte sammen med sin læge en formodet støjbetinget hørenedsættelse den 19. december 2005.

Sikrede afgik herefter ved døden 7. august 2007.

Boet efter sikrede oplyste ved brev af 29. august 2007 Arbejdsskadestyrelsen om, at man på vegne af arvingerne havde indgivet begæring om boets udlevering til privat skifte, og der blev forespurgt til sagen status.

Arbejdsskadestyrelsen traf herefter 10. september 2007 afgørelse om, at dødsfaldet ikke kunne tilskrives den oprindeligt anmeldte høresygdom, og sagen udgik derfor af behandling.

Boet påklagede denne afgørelse, selvom man var enig i, at sikrede ikke var død af sin hørenedsættelse. Det, der ønskedes afklaret, var den før dødsfaldet verserende arbejdsskadesag, som endnu ikke var afklaret inden dødsfaldet.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om boet var klageberettiget og til belysning af, hvorvidt meddelelsen om, at sagen udgik af behandling skulle ske i afgørelsesform eller ved administrativ afvisning.

Note:

Denne Principafgørelse ophæver U-5-07.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at både boet og de efterladte var klageberettigede, og at meddelelsen om, at sagen udgik af behandling, skulle ske i afgørelsesform.

Ydelser til sikrede efter lov om arbejdsskadesikring var en personlig ydelse til den umiddelbart sikrede, som ikke kunne falde i arv, jf. U. 2008.1428H (principafgørelse U-5-08), hvor Højesteret fandt, at det fulgte af arbejdsskadesikringsloven, at ydelse af godtgørelse for varigt mén efter loven var en personlig ydelse, som forudsatte, at skadelidte var i live på det tidspunkt, hvor Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse om kravet. Var skadelidte afgået ved døden inden dette tidspunkt, var der derfor ikke opstået et krav, som kunne falde i arv.

Boet fandtes derfor ikke at have en retlig interesse i, at der blev truffet afgørelse om anerkendelsesspørgsmålet.

Sagen udgik af behandling i Ankestyrelsen, medmindre der var personer, der havde retlig interesse i, at det anmeldte tilfælde anerkendtes som en arbejdsskade, i det tilfælde, hvor dødsfaldet eventuelt kunne anerkendes for at være en følge af arbejdsskaden. Der kunne være tale om efterlevende ægtefælle, børn under 21 år eller personer, der var faktisk forsørget af sikrede. Meddelelsen om, at sagen udgik af behandling skulle ske i afgørelsesform.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at dødsfaldet med overvejende sandsynlighed ikke kunne tilskrives den oprindeligt anmeldte høresygdom.

Ankestyrelsen kom således til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen.

Sagen udgik derfor af behandling.

Meddelelsen om, at sagen udgik af behandling skete i afgørelsesform, da dette fandtes bedst overensstemmende med de forvaltningsretlige principper.