Ankestyrelsens principafgørelse 5-09 om ordinært børnetilskud – tillæg til særligt børnetilskud – højeste pension – førtidspension

256

Resume:

Der var ikke ret til ordinært børnetilskud og tillæg til særligt børnetilskud, når den ene forælder modtog højeste førtidspension og den anden forælder førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003.

Begrundelsen var, at niveauet for førtidspension var fastsat med henblik på den fulde forsørgelse.

Love:

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – lovbekendtgørelse nr. 1115 af 24. november 2008 – § 2 og § 4

Sagsfremstilling:

Ansøger var tilkendt førtidspension efter de nugældende regler, og den anden forælder modtog højeste førtidspension efter loven om højeste, mellemste, forhøjet og almindelig førtidspension m.v.

Kommunen gav afslag på ordinært børnetilskud og tillæg til særligt børnetilskud med henvisning til, at pr. 1. januar 2003 trådte den nye førtidspension i kraft, hvilket betød, at niveauet for førtidspension blev fastsat med henblik på at dække den fulde forsørgelse.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med henvisning til ændringslov pr. 1.januar 2003 til børnetilskudsloven, hvorefter retten til ordinært børnetilskud blev bevaret for førtidspensionister, for hvilke pensionen for begge forældres vedkommende blev ansøgt eller tilkendt før 1. januar 2003.

Ansøgeren klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at ansøgeren blev dårligere stillet, end hvis begge forældre var tilkendt førtidspension efter de regler, der var gældende før 1. januar 2003.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på at belyse reglerne om børnetilskud til pensionister.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte det sociale nævns afgørelse.

Ansøgeren var ikke omfattet af den personkreds, der efter loven var berettiget til ordinært børnetilskud og tillæg til særligt børnetilskud, fordi kun den ene forælder modtog pension efter lov om social pension.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ordinært børnetilskud og tillæg til særligt børnetilskud tildeles forældre, der begge modtog pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Begrundelsen var, at niveauet for førtidspension efter reformen 1. januar 2003 blev fastsat med henblik på at dække den fulde forsørgelse.