Ankestyrelsens principafgørelse 59-09 om fleksydelse – efterlønsbidrag – fortrydelsesret

256

Resume:

En mand, der tidligere var blevet meldt ud af fleksydelsesordningen, kunne ikke benytte sig af fortrydelsesretten vedrørende tidligere fravalg af at betale bidrag til efterløn.

Begrundelsen var, at han ikke havde indbetalt bidrag til fleksydelse uafbrudt fra den første tilmelding til ordningen indtil fleksydelsesalderen.

Love:

Lov om fleksydelse – lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007 – § 3a, stk. 1 og § 3

Sagsfremstilling:

En 42-årig mand blev visiteret til fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen fra den 1. juli 2006. Han blev dog udmeldt af ordningen igen, da han ikke havde besvaret myndighedens spørgsmål om hans eventuelle anciennitet i efterlønsordningen. Det viste sig senere, at han ikke havde indbetalt bidrag til efterløn.

I januar 2007 bad han om optagelse i ordningen igen.

Kommunen gav afslag, da manden ikke havde betalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag fra visitationen til fleksjob.

Beskæftigelsesankenævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Begrundelsen var, atmanden som udgangspunkt ikke opfyldte kravet til optjeningstid, fordi han ikke havde betalt efterlønsbidrag inden visitationen til fleksjob.

Nævnet fandt endvidere, at han ikke var omfattet af den særlige fortrydelsesordning med hensyn til efterlønsbidrag, da han ikke havde betalt bidrag til fleksydelse, siden han blev udmeldt fra den 1. juli 2006. Nævnet lagde herunder vægt på, at det fremgik af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at fortrydelsesretten kun kunne benyttes ved den første tilmelding til fleksydelsesordningen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på at belyse området for anvendelse af fortrydelsesordningen i lovens § 3 a for personer, derhavde fravalgt at indbetale bidrag til efterlønsordningen.

Afgørelse:

Manden kunne ikke komme ind i fleksydelsesordningen igen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tog udgangspunkt i, at retten til fleksydelse var betinget af, at modtageren i en nærmere angiven periode havde indbetalt fleksydelsesbidrag eller havde været medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse og havde indbetalt efterlønsbidrag, som ikke senere var tilbagebetalt.

Manden havde ikke indbetalt bidrag til efterlønnen. Han ville dog have mulighed for alligevel at opnå ret til fleksydelse, hvis han var omfattet af den særlige fortrydelsesordning, som blev indført fra den 1. januar 2007 ved lov nr. 1544 af 20. december 2006, dvs. for personer, der blev tilmeldt fleksydelsesordningen den 1. januar 2007 eller senere.

Der var to betingelser for at kunne bruge fortrydelsesretten.

Manden opfyldte den ene betingelse om medlemskab af en arbejdsløshedskasse. Han opfyldte derimod ikke betingelsen om betaling af fleksydelsesbidrag uafbrudt fra tilmeldingen til fleksydelsesordningen indtil fleksydelsesalderen.

Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at manden blev tilmeldt ordningen første gang i sommeren 2006, men blev meldt ud igen, da han ikke opfyldte betingelserne for at opnå ret til fleksydelse. Han havdeherefter ikke indbetalt bidrag til fleksydelsen.

Udvalget lagde endvidere vægt på, at det i de almindelige bemærkninger til lovforslaget var anført, at fortrydelsesordningen kun kunne benyttes ved den første tilmelding til fleksydelsesordningen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tiltrådte således beskæftigelsesankenævnets afgørelse.