Ankestyrelsens principafgørelse 6-09 om arbejdsskade – arbejdets forhold – privat ærinde – i arbejdstiden – arbejdet afbrudt

256

Resume:

En skade på arbejdspladsen skyldtes ikke arbejdets forhold, da hændelsen indtraf under et privat ærinde.

Love:

Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 – § 5

Sagsfremstilling:

En ansat i et varehus`s kundeservice fik efter konkret aftale med arbejdsgiveren på skadesdagen forlænget sin sædvanlige arbejdstid mod, at hun fik en pause i arbejdet til at købe ind til private formål. Skaden skete efter sikrede havde stemplet ud.

Arbejdsskadestyrelsen havde afvist at anerkende hændelsen, idet skaden ikke skyldtes ansattes arbejde eller de forhold, hvorunder det foregik. Arbejdsskadestyrelsen havde lagt vægt på, at der var tale om private indkøb på skadestidspunktet. Det forhold, at skaden skete på ansattes arbejdsplads kunne ikke føre til en anden vurdering, idet der ikke blev udført arbejde i arbejdsgivers interesse på skadestidspunktet.

Sagen blev behandlet i et principielt møde med henblik på afklaring af, om en skade, der var opstået under et privat ærinde, der foregik på arbejdsgiverens område, kunne anses for at være forårsaget af arbejdet eller de forhold, det var foregået under.

Afgørelse:

Ankestyrelsen stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Der var ikke dokumenteret, at der var sket en ulykke, der var en følge af arbejdet eller de forhold, det var foregået under.

Ankestyrelsen lagde til grund, at sikrede på skadens tidspunkt var ansat i et varehus’s kundeservice. Efter særlig aftale var sikrede på arbejde i tidsrummet klokken 7.30 – 15.00. Den sædvanlige arbejdstid lå mellem klokken 8.00 – 12.00.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at arbejdsgiveren havde oplyst, at sikrede på grund af den forlængede arbejdstid på skadesdagen inden for arbejdstiden kunne afbryde arbejdet midlertidigt for at købe ind til private formål for derefter at genoptage arbejdet i kundeservice. På tidspunktet for hændelsen havde sikrede stemplet ud og var ude for at handle ind privat.