Ankestyrelsens principafgørelse 7-09 om ulykke – arbejdets forhold – firmaarrangement – afgrænsning mellem arbejde og fritid

256

Resume:

Et fald på en trappe, der indtraf under et firmaarrangement med julefrokost, som arbejdsgiveren havde planlagt og finansieret, kunne anerkendes som et ulykkestilfælde, idet der bestod en naturlig forbindelse mellem arrangementet og den indtrufne skade.

Love:

Lov om arbejdsskadesikring – lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 – § 5

Sagsfremstilling:

Sikrede kom til skade under et firmaarrangement over to dage, der inkluderede overnatning på et hotel, et virksomhedsbesøg på en anden af arbejdsgiverens fabrikker samt en julefrokost. Arbejdsgiveren tilrettelagde og finansierede firmaarrangementet.

Arbejdsskadestyrelsen anerkendte hændelsen som et ulykkestilfælde, da Arbejdsskadestyrelsen anså skaden som forårsaget af faldet på trappen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om en skade efter et fald på en trappe under en julefrokost, som arbejdsgiveren havde arrangeret, kunne anses som forårsaget af arbejdet eller de forhold, det var forgået under.

Afgørelse:

Ankestyrelsen stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Ankestyrelsen anerkendte således den anmeldte skade som en ulykke, der var en følge af arbejdet og de forhold, det foregik under.

Ankestyrelsen lagde til grund, at sikrede på skadestidspunktet var ansat som produktionsmedarbejder hos arbejdsgiveren. Virksomheden hørte til i V by. Sikrede deltog i et besøg på arbejdsgiverens fabrik i K by med efterfølgende socialt samvær og julefrokost for alle ansatte. Der var afrejse fra V by cirka klokken 12.00, og hjemkomsten var den følgende dag cirka klokken 15.00. Arrangementet med julefrokost og overnatning fandt sted på et hotel i H by.

Det var frivilligt at deltage. Arbejdsgiveren havde opfordret de ansatte til at deltage i arrangementet. Der deltog repræsentanter for arbejdsgiveren i arrangementet.

Arbejdsgiveren oplyste supplerende overfor Ankestyrelsen, at formålet med arrangementet var, at alle ansatte skulle besøge fabrikken i K by for at styrke det sociale samvær i virksomheden. Arbejdsgiveren stod for arrangementet og afholdt alle udgifter ved julefrokosten. Både de timelønnede og funktionærer deltog i julefrokosten. Ægtefæller og kærester var ikke inviteret med.

Sikrede faldt ned af en trappe på hotellet og pådrog sig en skade. Han kom på skadestuen, hvor han blev syet og havde en anelse hovedpine. Han var beruset og smerteplaget under opholdet på skadestuen. Sikrede vendte tilbage til hotellet, hvor han overnattede.